Sökning: "barns platser"

Visar resultat 1 - 5 av 202 uppsatser innehållade orden barns platser.

 1. 1. Rum för barn : ett gestaltningsförslag för Vaksalaskolans skolgård samt omgivande gaturum som ger plats för barn och unga

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Klara Allenmark; Linnea Modalen Sjökvist; [2023]
  Nyckelord :Skolgård; samnyttjande; barnkonventionen; gaturum; lekvärden; lekgata; miljöerbjudande; rörelsefrihet;

  Sammanfattning : 88% av Sveriges befolkning bor i tätorter, vilket endast utgör 1,3 % av Sveriges totala yta. Urbaniseringstrenden förväntas fortsätta och barns miljöer är de som försvinner först då konkurrensen om ytan är stor. Då barn spenderar majoriteten av sin vakna tid på skolan, får skolgården en allt viktigare roll i barns uppväxtmiljö. LÄS MER

 2. 2. Barns möte med naturen

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Ebba Ljungqvist; Lovisa Danielsson; Elemina Malmström; [2023]
  Nyckelord :I Ur och Skur; Utomhusförskola; Förskollärare; Förskolebarn; Friluftsområde; Natur; Utevistelse; Utomhuspedagogik; Naturvistelse; Platser; Möten; Relationer; Posthumanism; Posthumanistiskt perspektiv; Posthumanistisk teori. Intra-species-relations; Intra-action; Body-mind-place-relations; Epistemologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Vi kan leka den leken utomhus : En studie om hur barnen skapar kulturer och platser inomhus jämfört utomhus på förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :sandra jambrisak; [2023]
  Nyckelord :barns platser; förskola; kamratkultur; platser för barn; tolkande reproduktion;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen har syftet varit att få en förståelse hur barnens kamratkulturer är i deras fria lek inomhus kontra utomhus. Syftet med studien var att få en förståelse för hur barnen skapar platser och kulturer i sin fria lek inomhus samt utomhus på förskolan. LÄS MER

 4. 4. Att identifiera sexuellt utsatta barn : En kartläggande litteraturstudie om sexuellt utsatta barns beteendemönster och kännetecken.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Linn Johansson; Sanaz Aslani; [2023]
  Nyckelord :Sexuella övergrepp; barn; sociala arenor; beteenden; könsskillnader;

  Sammanfattning : Sexuella övergrepp mot barn är ett såväl nationellt som ett globalt problem som ökat senaste åren. Var femte barn uppskattas idag bli utsatt för sexuella övergrepp och bland dessa utmärkande siffror finns det även ett stort mörkertal då rädsla, skam och skuldkänslor hindrar många barn från att berätta om övergreppen. LÄS MER

 5. 5. Förskolans utemiljö : Fysisk aktivitet och rörelseglädje för ett hälsosamt liv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Veronica Nyrén Carlén; Viktoria Pettersson; [2022]
  Nyckelord :förskola; utemiljö; fysisk aktivitet; rörelseglädje; hälsa; välmående; hållbar livsstil;

  Sammanfattning : Sammanfattning Studien handlar om fysisk aktivitet i förskolan, vad den betyder för hälsa och välmående där rörelseglädjen och utemiljön har en framträdande roll. Människor i dagens samhälle blir alltmer stillasittande, vilket ger ohälsosamma effekter på människan. LÄS MER