Sökning: "barns platser"

Visar resultat 1 - 5 av 181 uppsatser innehållade orden barns platser.

 1. 1. Att kunna skapa en tillgänglig fysisk miljö : - en fallstudie om faktorer och hänsynstaganden i en konceptförskolas byggprocess

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Alina Linerstad; [2021]
  Nyckelord :Physical environment; accessibility; concept preschool; relational dynamic systems theory; ecological systems model; Fysisk miljö; tillgänglighet; konceptförskola; relationell dynamisk systemteori; ekologisk systemmodell;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka vilka faktorer och hänsynstaganden som legat till grund i en byggprocess när en ny konceptförskola planerats i relation till barns utveckling och lärande i den fysiska miljön. Genom en fallstudie har en specifik byggprocess undersökts genom semistrukturerade digitala intervjuer tillsammans med två förskolerektorer, en lokalplanerare, en tillgänglighetssakkunnig samt byggentreprenadens projektledare och två arkitekter som ses som byggprocessens nyckelpersoner. LÄS MER

 2. 2. Utevistelse på förskolan : hur barns utevistelse påverkas av platsens förutsättningar och andra faktorer

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Jenny Lind; [2021]
  Nyckelord :friyta; förskola; förskolegård; barn; utevistelse; lek; utflykt;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka vilka faktorer som påverkar förskoleverksamhetens utevistelse och barnens lek. Tidigare studier inom området har visat att utevistelsen är viktig för barns hälsa och välmående. Dessa undersökningar har också visat att stora kuperade gårdar med naturlig växtlighet ger mer aktiva barn. LÄS MER

 3. 3. Mer lek! : En utveckling av ett utvärderingsverktyg för bostadsgårdens lekmiljö

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Pauline Green; [2021]
  Nyckelord :lekmiljö; bostadsgård; verktyg; checklista;

  Sammanfattning : Faktorer som förtätningsprocesser, ökad trafik och ett större säkerhetstänk överlag har gjort att barn idag har allt färre platser att vistas på i staden. Bostadsgården är ett av få uterum där barn kan vara och dit de kan ta sig själva. LÄS MER

 4. 4. En etnografisk studie om barns plats- (och identitets)skapande i förskolans utomhusmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anna Hjertqvist; [2021]
  Nyckelord :Förskolans utomhusmiljö; barns platsskapande; barns identitetsskapande; social interaktion; social koreografi;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar hur barn skapar och kommunicerar platser i förskolans utomhusmiljö. Detta harundersökts i form av en etnografisk studie på en förskola. LÄS MER

 5. 5. Städernas vilda mellanrum : och deras betydelse för barns fria lek

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Märta Bergman; [2021]
  Nyckelord :urbana vildlandskap; vilda mellanrum; barn; fri lek; Stockholm; Hagsätra; förtätning; mätbara och omätbara värden;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet handlar om städernas obyggda mark och dess betydelse för barns fria lek. Det inkluderar en fördjupning av lek som fenomen och vikten av platser som tillåter interaktion. I arbetets innefattar även ett utforskande i hur dessa platser hotas av ett samhälle med stark tilltro till mätbara värden och fasta kategorier. LÄS MER