Sökning: "barns platser"

Visar resultat 1 - 5 av 157 uppsatser innehållade orden barns platser.

 1. 1. Den föränderliga lekplatsen : barns möjligheter att påverka sin lekmiljö

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Elin Arai; [2020]
  Nyckelord :påverkbar lekplats; lekmiljö; löst material; loose parts; påverkbara lekredskap; Malmös temalekplatser;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker föränderlighet och möjligheten att påverka som en kvalitetsaspekt av lekmiljön. I tidigare studier av barns lekmiljöer har det konstaterats att miljöer som inte är statiska utan som går att förändra är en kvalitet för leken. LÄS MER

 2. 2. Barns skapande av egna platser

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Emili Andremo; [2020]
  Nyckelord :Affordance; children´s place; interpretive reproduction; peer cultures; preschool;

  Sammanfattning : The study intends to examine how children identifies affordance at the preschool’s yard, and how they interpret this environment so they can adapt this to their peer cultures. The aim of this study is to gain an understanding of how children create place and culture by playing in an outdoor environment at the preschool. LÄS MER

 3. 3. Att göra barns röster hörda: En barndomssociologisk studie om barns egna berättande om stillasittande och rörelse i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Evelina Arvidsson; Ronja Lindberg; [2020]
  Nyckelord :Barns perspektiv; förskola; stillasittande; rörelse; being; becoming; barnintervjuer.;

  Sammanfattning : Föreliggande studies problemområde grundar sig i att det finns lite forskning kring stillasittande och rörelse utifrån barns perspektiv i förskolan. Därmed ämnar vi bidra med kunskap via barns berättande som utgångspunkt på vad de själva berättar om stillasittande och rörelse. LÄS MER

 4. 4. Sommarlovsstad : teori - praktik - projekt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Fredrik Matz; [2020]
  Nyckelord :ungdomar; barn; unga; hälsa; lek; stadsplanering; temporär landskapsarkitektur; konst;

  Sammanfattning : Under 1900-talet var Sverige en förebild och internationellt känt för sin stadsplanering med barn i fokus. Det anseendet har vi inte längre. Men att anlägga ett barnperspektiv på staden är avgörande för barns välbefinnande och utveckling. LÄS MER

 5. 5. Skönlitterära rum : Hur barn upplever sina läsmiljöer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Emelie Larsson; [2020]
  Nyckelord :läsmiljö; skönlitterära rum; rum för läsning; läsplats; läsningens rum; platsens betydelse för läsning.;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ intervjustudie där elevers uppfattningar av sina skönlitterära läsmiljöer undersöks. Denna studie syftar till att öka kunskapen om vilka olika synsätt elever har på de skönlitterära läsmiljöer de erbjuds, både i skolan och hemmet. LÄS MER