Sökning: "barns rörelser"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade orden barns rörelser.

 1. 1. Musikens betydelse för yngre barns språkutveckling : förskollärarnas arbete med musikundervisning i förskolan

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Sandra Klippfors; Louise Tall Privora; [2020]
  Nyckelord :Musik; förskollärare; sociokulturellt; yngre barn; musikundervisning; språkutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande examensarbete är att undersöka hur förskollärarna uppfattar musikens betydelse för yngre barns språkutveckling i förskolan genom deras arbete med musikundervisning. Den teoretiska utgångspunkten för undersökningen bygger på det sociokulturella perspektivet som utgår från att lärandet sker via samspel och interaktion med andra. LÄS MER

 2. 2. "Ute blir det mer friare känner jag" : En kvalitativ studie om förskollärares upplevelser gällande barns grovmotoriska rörelser vid utevistelsen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Hanna Tegnvallius; Lisa Elmersson; [2020]
  Nyckelord :preschool; outdoor; physical activity; motor skills; Förskola; utevistelse; fysisk aktivitet; motorisk utveckling.;

  Sammanfattning : Studien utgår från en kvalitativ ansats där syftet är att synliggöra hur förskollärare upplever sin roll vid barns fysiska aktivitet i utevistelsen samt deras reflektioner kring utomhusmiljöns betydelse för barn grovmotoriska rörelse. Utifrån syftet formulerades tre frågeställningar som utgår från förskollärares roll, utomhusmiljöns betydelse och barns motoriska utveckling. LÄS MER

 3. 3. Med dans som uttrycksform : Hur barn genom dans gestaltar och kommunicerar sina upplevelser av fenomenet årstider

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Ida Holmqvist; [2020]
  Nyckelord :Dans; dans i förskolan; dans som uttrycksform; gestaltning; upplevelser av årstider.;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur dans kan användas som uttrycksform av barn i förskolan. Det fokus som studien har är barns upplevelser av årstider, hur barnen gestaltar och kommunicerar dessa via dansen. LÄS MER

 4. 4. Drama som hjälpmedel för barns kommunikation : En studie kring barns olika sätt att kommunicera, samspela och stötta varandra i dramaaktiviteter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Sara Fredriksson; Rebecka Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Drama; matematik; förskola; kommunikation; samspel; artefakter; gester; stöttning; blickar.;

  Sammanfattning : Studiens problemområde grundar sig i att det finns ett behov av att barn undervisas i drama redan i förskolan. Syftet med studien var att undersöka hur barns kommunikativa signaler synliggörs i pedagogledda aktiviteter med estetiska uttrycksformer. LÄS MER

 5. 5. "Nu är du med på dansgolvet där, i skuggan, titta hur dina rörelser ser ut" : En kvalitativ studie om pedagogers användning av digital teknik i dansundervisningen i förskolan utifrån ett sociokulturellt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Ninni Hassel; Julia Hultman; [2020]
  Nyckelord :Digital teknik; digitala verktyg; dansundervisning; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om hur digital teknik används i dansundervisning i förskolan. Syftet är att undersöka pedagogers användning av digital teknik i dansundervisningen i förskolan utifrån ett sociokulturellt perspektiv. LÄS MER