Sökning: "barns röst"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden barns röst.

 1. 1. ”Annars får du inte komma på mitt kalas” - En studie av barns maktutövande vid konflikthanteringar i den fria leken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Therese Thornberg; Nadine Sporsén; [2018]
  Nyckelord :Barn; Fri lek; Förskola; Konflikt; Makt; Maktroller; Socialt samspel;

  Sammanfattning : Ett väl beforskat ämne i förskolan är konflikthantering. Däremot ser vi sällan att konflikthantering och makthierarkin har studerats utifrån samma kontext. Genom denna studie vill vi skapa förståelse för vilka maktroller som förekommer i barnens fria lek och hur maktrollerna kommer till uttryck. LÄS MER

 2. 2. Barn i fysisk planering : en undersökning av barnperspektiv och barns perspektiv inom kommunal verksamhet

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Lydia Martinsson; Emma Öhrling; [2018]
  Nyckelord :barnperspektiv; barns perspektiv; dialog; fysisk planering; kommunal verksamhet;

  Sammanfattning : FN:s barnkonvention belyser barns rätt att höras i frågor som rör deras livsmiljö, trots detta får barn sällan sin röst hörd i planeringsprocesser som gäller den fysiska miljön. Vi planerare försöker i många fall utgå från ett barnperspektiv vid planering av barns utemiljö, vilket innebär att vi försöker se världen utifrån barnets synvinkel. LÄS MER

 3. 3. Lek, lärande och utveckling : underlag till representation av barnperspektivet i stadsbyggandet

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Niki Lindgren; [2018]
  Nyckelord :barnperspektiv; Lekvärdesfaktor; friyta; förskola; förskolegård; barn; planering;

  Sammanfattning : Idag finns det flera lagar, styrdokument och riktlinjer kring barn och deras fysiska miljö. Detta kandidatarbete syftar till att bidra med en ökad förståelse kring uppkomsten av dessa och varför de är nödvändiga. Uppsatsen är skriven ur ett barnperspektiv och ämnar fungera som en röst utåt och synliggöra deras plats i staden. LÄS MER

 4. 4. Låt barnen höras : En kvalitativ studie om barns inflytande vid samlingar.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Lina Finnsbo; Anna Löwing; [2017]
  Nyckelord :Förskola; förskollärare; förhållningssätt; inflytande; samling;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om barns inflytande vid samlingar. Det fanns ett intresse att studera hurbarn kommer till tals och får inflytande i förskolan. Utifrån egna erfarenheter känns ämnetaktuellt då det ständigt tas upp på vilket sätt barn får utöva inflytande och göra sin röst hörd iförskolans verksamhet. LÄS MER

 5. 5. Preventiva åtgärder för att minska barns preoperativa oro : Meta-analys av farmakologiska och icke- farmakologiska interventioner

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för medicin och hälsa; Linköpings universitet/Institutionen för medicin och hälsa

  Författare :Martin Klaesson; Martin Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Preoperative anxiety; children; preventive measures; anesthesia; Preoperativ oro; preoperativ ängslan; barn; preventiva åtgärder; anestesi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Många barn upplever ett stort stresspåslag inför sövning, detta kallas preoperativ oro och drabbar mellan 40-60 % av alla barn som sövs. Preoperativ oro hos barnet kan ge upphov till känslor av anspänning, stress, nervositet och oro samt agitation vid uppvaknande. LÄS MER