Sökning: "barns röst"

Visar resultat 1 - 5 av 86 uppsatser innehållade orden barns röst.

 1. 1. Barn i fysisk planering : en undersökning av barnperspektiv och barns perspektiv inom kommunal verksamhet

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Lydia Martinsson; Emma Öhrling; [2018]
  Nyckelord :barnperspektiv; barns perspektiv; dialog; fysisk planering; kommunal verksamhet;

  Sammanfattning : FN:s barnkonvention belyser barns rätt att höras i frågor som rör deras livsmiljö, trots detta får barn sällan sin röst hörd i planeringsprocesser som gäller den fysiska miljön. Vi planerare försöker i många fall utgå från ett barnperspektiv vid planering av barns utemiljö, vilket innebär att vi försöker se världen utifrån barnets synvinkel. LÄS MER

 2. 2. "Dom säger med såhär hög röst" - En intervjustudie om barns uppfattningar om och upplevelser av pedagogers agerande i konfliktfyllda situationer i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Karolina Edberger; Felicia Mallalieu; [2018]
  Nyckelord :Barns perspektiv; barns upplevelser; relationsskapande; rättvisa; pedagogers förhållningssätt; maktförhållande;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine how children perceive teachers attitudes and perceive how they act around conflicted situations in preschool. In order to examine children’s perceptions, the methodology were focused around interviews with children. LÄS MER

 3. 3. Barns kamratkonflikter - ett brett spektrumav färgstarka känslor och våld : En fenomenologisk studie om barns upplevelser och erfarenheter av fenomenet kamratkonflikter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Sandra Åberg; Klara Wennerlund; [2018]
  Nyckelord :Barns perspektiv; Kamratkonflikt; Fenomen; Upplevelse; Erfarenheter; Essens och Förskolebarn;

  Sammanfattning : Studiens problemområde ligger till grund på den rådande bristen av barns perspektiv på konflikter och konflikthantering i forskning, därför vill vi bidra med ny kunskap i forskningens tomrum av barns upplevelser och erfarenheter av kamratkonflikter i förskolan. Denna studie utgår från fenomenologin, där syftet är att närma oss barns, 3–6 år, livsvärldar för att beskriva deras erfarenheter av fenomenet kamratkonflikter i förskolan. LÄS MER

 4. 4. "Barn har också rätt att göra sin sin röst hörd" : En kvalitativ studie om fem förskollärares syn på barns delaktighet i utformningen av förskolans miljö

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Josefine Linder; Jenny Hansen; [2018]
  Nyckelord :Barns delaktighet; Barns perspektiv; Barnperspektiv; Livsvärldsfenomenologi; Förskolans miljö; Sociokulturella perspektivet;

  Sammanfattning : Syftet är att studera hur förskollärare arbetar med barns delaktighet i utformningen av förskolans miljö. Fem interjuver har genomförts på respektive förskollärares avdelning, alla förskolor befinner sig i mellersta Skåne. LÄS MER

 5. 5. Låt barnen ta plats : Hur och varför barn bör inkluderas i kommunala planprocesser

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Emma Alenbrand; Emma Bodin; [2018]
  Nyckelord :Barnkonsekvensanalys; barnkonventionen; barnperspektiv; barns delaktighet;

  Sammanfattning : En generell utmaning inom samhällsplaneringen är att utföra medborgardialoger som dels säkrar att alla grupper av medborgare får komma till tals och dels att förväntningarna på resultatet är realistiska. En grupp som har svårt att på egen hand göra sin röst hörd i planeringsprocessen är barn. LÄS MER