Sökning: "barns roll"

Visar resultat 1 - 5 av 2025 uppsatser innehållade orden barns roll.

 1. 1. Förskollärare som språkliga förebilder i förskolan.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Laura Tejos; Miriam Segerberg; Vanessa Bursjöö; [2024-02-26]
  Nyckelord :språklig förebild; förskola; förskollärare; uppfattningar; språkutveckling;

  Sammanfattning : Denna forskningsstudie syftar till att undersöka förskollärares uppfattningar om sin roll som språklig förebild i förskolan. Enligt ”Läroplanen för förskolan’’ (Lpfö18, 2018) ska förskollärare arbeta för att stimulera barns språk och därmed främja språkutveckling. LÄS MER

 2. 2. Maktrelationer i barns lek - En kvalitativ studie om barns interaktion och strategier för maktutövning i lek.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Sanna Mattsson; Hanna Oskarsson; [2024-02-26]
  Nyckelord :Tillträdesstrategier; exkluderingsstrategier; makt; interaktion; kommunikation.;

  Sammanfattning : Enligt läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) ska barn få förutsättningar till att fungera i grupp, där de ska få möjlighet att träna på att samarbeta och ta ansvar för gemensamma regler i leken. I relation till detta vill vi undersöka hur detta sätts på spel i barns lek och hur asymmetriska relationer också är del av vardagen på förskolan. LÄS MER

 3. 3. Högläsning i förskolan i spänningsfältet mellan policy och praktik : En kvalitativ studie om pedagogernas perspektiv på högläsningens roll i förskolan

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Rania Abdelatif; [2024]
  Nyckelord :förskola; högläsning; läroplansteori; pedagoger och språkutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om pedagogernas perspektiv på högläsningens roll i förskolan, samt vilka möjligheter och utmaningar som de upplever i sitt arbete med högläsning. Denna studie har sin utgångspunkt i läroplansteorin för att förstå hur pedagoger i förskolan uppfattar och implementerar läroplanens mål om högläsning och vilka faktorer som påverkar pedagogernas möjligheter i sitt arbete med högläsning. LÄS MER

 4. 4. Glöm inte bort mig: Palliativ vård ur barnets synvinkel : En kvalitativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Matilda Olsson; Emelie Markensten; [2024]
  Nyckelord :Barn i palliativ vård; litteraturöversikt; livsvärld; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård strävar efter att förbättra livskvaliteten när botande åtgärder inte längre är möjliga. Pediatrisk palliativ vård regleras av lagar som betonar barnets delaktighet i beslutsfattande. Denna inriktning saknar för närvarande specialiststatus inom den svenska sjukvården. LÄS MER

 5. 5. Förskolepedagogers strategier för att inkludera barn i fri lek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Maria Lennefors; Julia Issa; [2024]
  Nyckelord :Förskola; pedagoger; inkludering; fri lek; tillträdesstrategier.;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att synliggöra hur pedagoger kan möjliggöra barns inkludering i fri leksamt belysa pedagogers gynnsamma strategier för barns fortsatta lekdeltagande. Medbarndomssociologen William A. LÄS MER