Sökning: "barns självbild i förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden barns självbild i förskolan.

 1. 1. Rätt kunskap och bemötande kan bidra till att barn med ett utagerande beteende får en positiv tid i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Nathalie Forss; [2020]
  Nyckelord :Självbild; självkänsla; strategier; utagerande barn; välbefinnande;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att synliggöra vilka strategier förskollärare beskriver att de använder i det dagliga arbetet med barn som har ett utagerande beteende och hur deras behov möts. Syftet har vidare varit att ta reda på hur dessa barns självkänsla och självbild stärks för att ett välbefinnande ska främjas. LÄS MER

 2. 2. Högläsning i förskolan : - En studie om förskollärares arbete med och uppfattningar om högläsningens betydelse.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Helena Antonsson; Hanna Jörgensen; [2019]
  Nyckelord :: Boksamtal; Förskola; Högläsning; Läsmiljö; Pedagogers uppfattningar; Utveckling Lärande.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka hur sex förskollärare på sex olika förskolor beskriver sitt arbete med högläsning och vilka uppfattningar de har om högläsningens betydelse för barns utveckling och lärande. För att kunna närma oss förskollärarnas egna uppfattningar om högläsningens betydelse och ta del av deras redogörelser för deras arbete med högläsning i förskolans verksamhet, har vi utfört vår undersökning som en kvalitativ intervjustudie. LÄS MER

 3. 3. Att våga, vilja och kunna; mimesis och känslan av ett själv : en vetenskaplig essä om att stödja barns bildskapande utveckling i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Helena Åhlfeldt; [2018]
  Nyckelord :preschool; self esteem; mimesis; image creation; self efficacy; förskola; självkänsla; mimesis; bildskapande; self efficacy;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om hur jag utifrån två självupplevda berättelser ur förskolans verksamhet bättre kan förstå barns känsla av ett själv och vilken roll den spelar vid deras utvecklande av bildskapande i förskolan. Jag får genom den essäistiska processen syn på vad det är det jag upplever som dilemma i mina två inledande berättelser. LÄS MER

 4. 4. Ålderssammansättningens betydelse för barn i behov av särskilt stöd i förskolan

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Cecilia Grönstrand; Hanna Andersson Granström; [2018]
  Nyckelord :Barn i behov av särskilt stöd; inkludering; lärandemiljö; specialpedagog; åldersblandad och åldershomogen barngrupp;

  Sammanfattning : Sammanfattning/AbstractCecilia Grönstrand och Hanna Andersson Granström (2018) Ålderssammansättningens betydelse för barn i behov av särskilt stöd i förskolan (The significance of age composition for preschool children in need of special support). Specialpedagogprogrammet, Lärande och Samhälle, Skolutveckling och Ledarskap, Malmö Universitet. LÄS MER

 5. 5. "Vi kan nog både lyfta och sänka många genom vårt förhållningssätt." : En studie om hur verksamma pedagoger inom förskolan tänker kring samt arbetar för att främja barns självbild

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Marie Hyttsten; [2017]
  Nyckelord :Förskola; självbild; identitet; känslor; förhållningssätt;

  Sammanfattning : Denna studies syfte är att bidra till kunskap gällande hur pedagoger kan påverka barns självbild. För att uppnå syftet har följande frågeställningar använts: Hur bemöter pedagogerna barnens känslor i förskolans vardagliga verksamhet? På vilka sätt anser pedagogerna det är viktigt att arbeta för att kunna skapa en miljö där alla barnen kan känna sig uppskattade och trygga? Metoderna som användes för att söka svar på ovanstående frågor, var både intervjuer och observationer där tre förskoleavdelningar deltog. LÄS MER