Sökning: "barns sociala egenskaper"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden barns sociala egenskaper.

 1. 1. Förskoledidaktik : Att undervisa med inriktning mot barns prosociala utveckling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Sofi Engström; Sara Hasselsjö; [2020]
  Nyckelord :prosocial; utveckling; empati; didaktik; aktiviteter; förskola;

  Sammanfattning : Skolverket (2019) belyser hur utvecklingen av barnens sociala förmågor sedan förskolans läroplan infördes, hamnat i bakgrunden då ämneskunskaperna fått ta större plats. En risk Löfgren (2015, s. 23) ser med detta är att Sveriges medborgare utbildas till att bli mer egocentrerade. I Läroplan för förskolan (Lpfö 2018, s. LÄS MER

 2. 2. Där generationerna möts : en studie om delade utemiljöer mellan äldre och barn

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Vera Shaswar; [2020]
  Nyckelord :äldre; barn; utemiljö; samverkanshus; förskola; vård- och omsorgsboende; ålderssegregering;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker barns och äldres behov av utemiljöer och huruvida en gemensam utemiljö kan uppfylla båda gruppers behov. I uppsatsen undersöks och presenteras egenskaper i miljön som barn gynnas av i sin lek och utveckling. LÄS MER

 3. 3. De osynliga övergreppen av unga : En litteraturbaserad studie om grooming

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Ida Calmén; Maria Jonsson; [2020]
  Nyckelord :sexuellt utnyttjande av barn; offer; internet; grooming;

  Sammanfattning : Grooming som fenomen innebär att förövaren förbereder och manipulerar för att sexuellt utnyttja ett barn. Barnets nätverk, trygghet och sociala skydd minskar gradvis. I takt med internets utveckling har grooming ökat markant både som brott och fenomen. LÄS MER

 4. 4. Pedagogers syn på lek som ett verktyg för social utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Emma Tonning; Sarah Liersch; [2019]
  Nyckelord :Fritidshem; Fritidspedagog; Lek; Närmaste utvecklingszonen; Pedagogens roll; Skola; Vygotskij;

  Sammanfattning : Den forskning som hittills bedrivits gällande fritidshemmet har ofta fokuserat på fritidslärarens profession. I och med införandet av kapitel 4 i läroplanen har behovet av forskning kring pedagogernas syn på sin egen roll ökat (Falkner & Ludvigsson, 2016). LÄS MER

 5. 5. "Alltså detta är inte min åsikt"

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Annelie Jönsson; Yasmina Gabriel; [2019]
  Nyckelord :Sociala medier; Femininiteter; Maskuliniteter; Lycka; Ungdomar;

  Sammanfattning : Bilder i sociala medier förmedlar budskap gällande genus och normer. Särskilt ungdomar mellan femton och tjugofyra år använder sociala medier i allt större utsträckning och tar del av de yrkesroller och privatliv som porträtteras ur ett genusperspektiv. LÄS MER