Sökning: "barns sociala vardagsliv i förskolan"

Hittade 1 uppsats innehållade orden barns sociala vardagsliv i förskolan.

  1. 1. Kamratkulturer - att tillhöra gemenskapen ur barns perspektiv (Peer cultures - to belong, children´s perspective)

    Magister-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

    Författare :Jennie Johansson; [2014]
    Nyckelord :Barns perspektiv; förskola; kamratkulturer; socialt vardagsliv; tillhörighet;

    Sammanfattning : Problemområde: Barn i förskolan delar en specifik kamratkultur som innehåller kunskaper och information om gruppens sociala vardagsliv. För att kunna bekräfta, förstå och respektera barns relationer behöver pedagoger analysera och agera utifrån barns perspektiv. LÄS MER