Sökning: "barns socialiseringsprocess"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden barns socialiseringsprocess.

 1. 1. Pedagogers styrning av barns fria lek : Ordning och reda för vem?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Martin Håsaether; [2017]
  Nyckelord :barns socialiseringsprocess; fri lek; handlingserbjudanden; material; okodat material; okodad miljö; ordning och reda; pedagogers förhållningssätt; styrning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att försöka ta del av förskollärarnas syn på den fria leken.Detta har gjorts genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer med fyra förskollärare på enavdelning på en större förskola. Utifrån den insamlade empirin så har jag kategoriseratinformanternas svar vilket utmynnat i fyra kategorier. LÄS MER

 2. 2. Vad har en superhjälte, ett barn och en medelålders kvinna gemensamt? En studie om interaktion mellan djurkaraktärer i bilderböcker.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Caroline Witte; Marie Zackrisson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vi har gjort en litteraturanalys av tre bilderböcker med djurkaraktärer för att se vilka sociala interaktioner som böckerna innehåller. Vi har även studerat hur karaktärernas relationer framställs samt hur dessa kan kopplas till barns socialiseringsprocess i förskolan. LÄS MER

 3. 3. Ord som gör ont : Förskollärares uppfattning om förskolebarns kränkande språk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Johanna Nanderöd; [2015]
  Nyckelord :Preschool. Children s abusive language; Psycical learning-enviroment; Psycho-social learning-enviroment; Children s socializing process.; Förskola; Barns kränkande språk; Fysisk lärandemiljö; Psyko-social lärandemiljö; Barns socialiseringsprocess.;

  Sammanfattning : Detta arbete har som syfte att undresöka förskollärares uppfattningar om verbala kränkningar mellan barn. Arbetet söker svar på hur de kränkande språket kan vara en del i barns sociala utvecklning. Jag har genomfört intervjuer med förskollärare för att kunna ta del av deras erfarenhet och kunskap inom området. LÄS MER

 4. 4. På spaning efter Socialpedagogik : en studie om utredningssystemet BBIC

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för socialpedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avd för socialpedagogik och sociologi

  Författare :Anna Svensson; Teuta Hajra; [2011]
  Nyckelord :BBIC; investigation system; social pedagogy; qualitative content analysis; document study; The National board of Health and Welfare; social inclusion; socialization; BBIC; utredningssystem; socialpedagogik; kvalitativ innehållsanalys; dokumentstudie; Socialstyrelsen; inklusion; socialisation;

  Sammanfattning : Den här studien utgår ifrån en dokumentanalys med syftet att undersöka på vilket sätt socialpedagogik tar sig uttryck i Socialstyrelsens rapport om utredningssystemet BBIC, Barns behov i centrum. Centrala begrepp för studien är socialisation och inklusion och det är även utifrån dessa vår frågeställning utgår ifrån. LÄS MER