Sökning: "barns språkbruk"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden barns språkbruk.

 1. 1. Rumänsk invandring och rumäners integration i det svenska samhället : En studie om språkbruk och språkattityder

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Diana-Petronela Adomnicai; [2019]
  Nyckelord :rumänsk invandring; språkattityder; språkbruk; identitetskonstruktion;

  Sammanfattning : I en globaliserad värld är invandring inte längre ett ovanligt fenomen men den nya sociokulturella omgivningen har emellertid en oundviklig påverkan på individers identiteter. Rumänernas invandring i Sverige är ett outforskat område och denna studie tar sig an denna grupp ur ett sociolingvistiskt perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Barns språkbruk - En studie om hur barns grundvärderingar lärs in genom interaktion ur ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Lovisa Arkenlund; [2019]
  Nyckelord :Genus; Barn; Children; gender; förskola; preschool;

  Sammanfattning : Forskningsstudiens syfte är att belysa hur samspelet i leken mellan flickor och pojkar, samt interaktionen mellan förskolans personal och barn, kan utveckla barns språkbruk ur ett genusperspektiv, och hur det sociokulturella kapitalet påverkar kommunikation och samspel hos både barnen och förskolepersonal. Följande frågor har undersökts: Hur urskiljs barns värderingar genom språkbruket beroende på kön? Vilka faktorer går att finna i barns lek och interaktion sett ur ett sociokulturellt och ur ett genusperspektiv?Studiens teoretiska ram utgörs av ett barndomssociologiskt perspektiv. LÄS MER

 3. 3. En hårfin skillnad mellan urval och censur : En analys av censurdebatten 2012 angående Tintin i Kongo

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Gabriella Lundberg; Josefine Norin; [2018]
  Nyckelord :Tintin in the Congos; censorship; Agenda setting theory; framing theory; literary science; journalism; Dagens Nyheter; Svenska Dagbladet; Aftonbladet; Expressen; Tintin i Kongo; censur; dagordningsteori; gestaltningsteori; litteraturvetenskap; journalistik; textanalys; Dagens Nyheter; Svenska Dagbladet; Aftonbladet; Expressen;

  Sammanfattning : Vårt syfte med undersökningen har varit att analysera censurdebatten kring Tintin i Kongo från 2012. Med utgångspunkt från argumentet att barn måste skyddas från kontroversiell litteratur har vi framför allt varit intresserade av att förstå hur nyanser av debatten skapats genom den argumentation och det språkbruk som debattörerna har använt sig av. LÄS MER

 4. 4. Barns självkänsla : En intervjustudie om hur förskollärare arbetar med självkänsla hos barn i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Nathalie Larsson; Lisa Böhm Slimane; [2017]
  Nyckelord :Teacher; preschool; children; curriculum; educator; self-esteem.; Självkänsla; barn; förskollärare; läroplan; förskola; kvalitetsarbete; pedagog.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att belysa hur forskning uppmärksammat fenomenet självkänsla samt hur aktiva förskollärare betraktar, uppmärksammar och arbetar med barns självkänsla. Genom att få ökad kunskap om detta, samt sprida den till verksamma kollegor, tror vi att arbetet med att stärka självkänslan i förskolan kan ges ökad betydelse och på så sätt stärka kvaliteten inom förskoleverksamheten. LÄS MER

 5. 5. Lek och sociala relationer på fritidshemmet : En studie om pedagogers roll och syn på barns relationsskapande i leken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Patrik Johansson; Rikard Johansson; [2017]
  Nyckelord :children; social relationships; play; free play; adult-conducted play; pedagogues; extended school; symbolic interactionism; Goffman; barn; sociala relationer; lek; fri lek; styrd lek; pedagoger; fritidshem; symbolisk interaktionism; Goffman;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to contribute knowledge about how a few pedagogues apprehend playing’s opportunities to create social relationships between children. The purpose is also to contribute knowledge about how a few pedagogues apprehend their role in children’s relationship work in playing. LÄS MER