Sökning: "barns språkutveckling fonologisk"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden barns språkutveckling fonologisk.

 1. 1. Barn i riskzon. Tidiga tecken på läs och skrivsvårigheter/dyslexi i förskolan

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Agneta Svensson; [2015-10-12]
  Nyckelord :tidiga tecken; läs och skrivsvårigheter dyslexi; förskolan; skriftspråk; förebyggande åtgärder;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens ena syfte är att studera och försöka förstå, hur förskollärarna i förskolan tän-ker om och vad de uppfattar vara tidiga tecken på läs och skrivsvårigheter/dyslexi i förskolan. Studiens andra syfte är att studera förskollärarnas tankar, om deras innebörder i ett förebyg-gande arbetssätt i barns språkutveckling, för att kunna stärka självförtroendet hos de barn som befinner sig i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. LÄS MER

 2. 2. DYnamisk Motorisk TAlbedömning (DYMTA) – en referensstudie : Åldersgrupperna 4:0–4:11 år och 7:0–8:11 år

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi; Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Louise Lundvall; Linda Smetana; [2015]
  Nyckelord :DYMTA; dynamisk motorisk talbedömning; verbal dyspraxi; talmotorik; talmotorisk utveckling; språk; fonologi; referensstudie;

  Sammanfattning : Dynamisk motorisk talbedömning (DYMTA) är ett nyutvecklat test för diagnosticering av verbal dyspraxi. Verbal dyspraxi är termen för barn som har en nedsättning i förmågan att viljemässigt programmera motoriken vid talproduktion. LÄS MER

 3. 3. Före Bornholmsmodellen - en läsutvecklingsmodell för alla?

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Maria Carlsson; [2013]
  Nyckelord :Fonologisk medvetenhet; Före Bornholmsmodellen; syntetisk läsutvecklingsmodell; tidig läsutveckling;

  Sammanfattning : Abstract Malmö högskola Lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap Speciallärarprogrammet Maria Carlsson (2013) Före Bornholmsmodellen – en läsutvecklingsmodell för alla? (Före Bornholmsmodellen – a reading development model for all?). Problemområde Den rådande normen har sedan länge varit att man inte ska lära barn att läsa och skriva så tidigt. LÄS MER

 4. 4. Barns språkutveckling i förskoleklass : - en studie av två pedagogers arbetssätt

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Linköpings universitetInstitutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Melinda Gullback; Malin Lindblad; [2010]
  Nyckelord :Språklig medvetenhet; fonologisk medvetenhet; emergent literacy; Bornholmsmodellen; FonoMix; förskoleklass; högläsning; rollek; språkliga avvikelser;

  Sammanfattning : Forskning visar att det är viktigt för barn i förskoleklass att få språklig stimulering i sin vardag. I vår studie jämförde vi två pedagogers språkstimulerande arbete i två förskoleklasser. Vi ville se om pedagogerna arbetade efter samma metoder som de förespråkade. LÄS MER

 5. 5. Fonologisk utveckling av svenska hos tvåspråkiga svensk-arabiska barn med och utan språkstörning

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

  Författare :Marie-Louise Törnqvist Anesio; [2003]
  Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att göra en longitudinell jämförelse mellan den fonologiska utvecklingen hos en grupp svensk -arabiska tvåspråkiga barn med språkstörning och en med normal språkutveckling. De fonologiska processerna från tre testtillfållen jämfördes. LÄS MER