Sökning: "barns språkutveckling i förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 599 uppsatser innehållade orden barns språkutveckling i förskolan.

 1. 1. Musikens betydelse för yngre barns språkutveckling : förskollärarnas arbete med musikundervisning i förskolan

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Sandra Klippfors; Louise Tall Privora; [2020]
  Nyckelord :Musik; förskollärare; sociokulturellt; yngre barn; musikundervisning; språkutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande examensarbete är att undersöka hur förskollärarna uppfattar musikens betydelse för yngre barns språkutveckling i förskolan genom deras arbete med musikundervisning. Den teoretiska utgångspunkten för undersökningen bygger på det sociokulturella perspektivet som utgår från att lärandet sker via samspel och interaktion med andra. LÄS MER

 2. 2. Förskollärares arbete med barns språkutveckling : en studie om hur förskollärare i förskolan arbetar med att stimulera barns tidiga språkutveckling

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Jönsson Katarina; Olsson Sanna; [2020]
  Nyckelord :Språkstimulans; språkutveckling; förskola; förskollärare; barn; samspel; proximala utvecklingszonen;

  Sammanfattning : Syfte är att undersöka hur förskollärare arbetar för att stimulera barns tidiga språkutveckling. Vår arbetslivserfarenhet, egna erfarenheter samt det personliga intresset för barns språkutveckling är det som har styrt vårt val av att undersöka hur förskollärare, i förskolan, stimulerar barns tidiga språkutveckling. LÄS MER

 3. 3. Nytt språk i nytt land : En studie om hur förskollärare med flerspråkiga barns svenska språk och modersmål

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Maxamed Idil; Naima Muhumed; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka förskollärares arbete med barns språk i förskolan och specifik undervisning av barn med annat modersmål än svenska. Detta examensarbete bygger på en didaktisk och kvalitativ studie där sju förskollärare intervjuas från tre olika förskolor. LÄS MER

 4. 4. Modersmål i förskolan : En kvalitativ studie om hur förskollärare upplever sitt arbete med att främja språkutvecklingen av modersmålet hos barn som talar annat modersmål än svenska 

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Myhanna Magnusson; Marie Aronsson; [2020]
  Nyckelord :Modersmål; språkutveckling; förskola; förskollärare;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studien äratt bidra med kunskap om hur förskollärarei förskolan upplever arbetet med att främja språkutvecklingen av modersmålet hos barn som talar annat modersmål än svenska. Empirin har samlats in genom enskilda semistrukturerade intervjuer med fyra förskollärare som arbetar på olika förskolor i en mindre kommun i södra Sverige. LÄS MER

 5. 5. Digitalisering mitt i mångfalden : En kvalitativ studie om hur digitala redskap kan främja flerspråkiga barns språkutveckling i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Sanna El Machharawi; Anesa Skrijelj; [2020]
  Nyckelord :språkutveckling; digital kompetens; flerspråkighet; digitala redskap; ikt;

  Sammanfattning : Tekniken har utvecklats och ökat under det senaste decenniet. Vi lever idag i ett samhälle där teknologin har en stor påverkan på oss människor. Teknikens effektiva utveckling har bidragit till att människor kan kommunicera på flera olika sätt med hjälp av digitala redskap. LÄS MER