Sökning: "barns upplevelser"

Visar resultat 1 - 5 av 1194 uppsatser innehållade orden barns upplevelser.

 1. 1. Sjuksköterskans upplevelse av att vårda barn i livets slutskede

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sif Poulsen; Johanna Eriksson; [2022-01-18]
  Nyckelord :Sjuksköterskor; upplevelse; pediatrisk palliativ vård; barn i livets slutskede;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att vårda barn i livets slutskede är en arbetsuppgift som ingår i många sjuksköterskors vardag och något de flesta sjuksköterskor kommer stöta på någon gång under sitt yrkesliv. Att vårda barn i livets slutskede är en påfrestande arbetsuppgift för sjuksköterskan som kan väcka många starka känslor. LÄS MER

 2. 2. ”Det ska vara roligt” : - En studie om barns tankar kring föreningsidrott.

  Master-uppsats,

  Författare :Josefin von Zeipel; [2022]
  Nyckelord :Children s perspective; holdbacks; opportunities; physical activity and sport clubs; Barnens perspektiv; fysisk aktivitet; föreningsidrott; hinder och möjligheter;

  Sammanfattning : Syfte: Att belysa barns motiv till och erfarenhet av föreningsdriven idrott på fritiden för att skapa en bredare förståelse för föreningsidrottens betydelse för barns idrottande utifrån ett hälsoperspektiv. Metod: Tolv semistrukturerade intervjuer genomfördes med barn i tio årsålder på en skola i södra Sverige. LÄS MER

 3. 3. Hur upplevs barns delaktighet i preoperativ förberedelse? : En intervjustudie med föräldrar

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :My Rix; Lisa Sellborn; [2022]
  Nyckelord :Children; Elective surgery; Involvement; Parent´s experiences; Preoperative preparation; Barn; Delaktighet; Elektiv operation; Föräldrars upplevelser; Preoperativ förberedelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Preoperativ förberdelse möjliggör barns trygghet och förhindrar oro och rädsla inför elektiv kirurgi. Barn har rätt till information och bör få den anpassad efter ålder och mognad. Föräldrars involvering i förberedelsen är avgörande för barns delaktighet. LÄS MER

 4. 4. Upplevelser av instabilitet i familjehem : En kvalitativ litteraturstudie med fokus på barn och unga i familjehemsvården

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Somaya Ghanem; [2022]
  Nyckelord :foster care; instability; breakdown; children s experiences; familjehem; instabilitet; sammanbrott; barns upplevelser;

  Sammanfattning : Placering i familjehem är en vanlig insats när barn och unga inte bedöms kunna få sina behov tillgodosedda i sin ursprungsfamilj och utgör i Sverige majoriteten av placeringar i samhällsvård. Instabilitet i denna typ av placeringar är vanligt förekommande då många familjehemsplaceringar avbryts och kännetecknas av en brist på kontinuitet. LÄS MER

 5. 5. Distriktssköterskors upplevelser av att samtala med föräldrar till barn med övervikt. En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Emma Wennerström; Jeanette Jern; [2022]
  Nyckelord :Nurse; Pediatric obesity; Experience; Parent; Sjuksköterska; Övervikt hos barn; Upplevelser; Föräldrar;

  Sammanfattning : Introduktion: Barn med överviktsproblem ökar i världen och är ett växande problem även i Sverige. Övervikt hos barn i tidig ålder ökar risken för att barnen senare i livet ska drabbas av följdsjukdomar vilket gör att det är viktigt att tidiga åtgärder vidtas. LÄS MER