Sökning: "barns uppväxt miljö"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden barns uppväxt miljö.

 1. 1. Barns upplevelser av att växa upp med en psykiskt sjuk förälder

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ellen Ekdahl; [2021-02-25]
  Nyckelord :Children of impaired parents; mental disorder; life experiences; experiences; child.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Som barn är det viktigt att växa upp i en god miljö eftersom det påverkar barnetsutveckling, anknytning och välmående. Att växa upp med en psykiskt sjuk förälder leder tillförändrade uppväxtvillkor, då förälderns sjukdom i många fall innebär att barnet påverkasnegativt. LÄS MER

 2. 2. Förutsättningar för att identifiera riskfaktorer och skapa en trygg och säker uppväxt för alla barn. : Ett förbättringsarbete och studie för att främja en god och jämlik hälsa hos små barn.

  Master-uppsats, Jönköping University/HHJ. Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd

  Författare :Martina Larsson; [2020]
  Nyckelord :Riskfaktorer; Systematisk bedömning; Samverkan; Familjecentral;

  Sammanfattning : I Sverige saknas det idag evidensbaserade metoder för att kunna identifiera och bemöta psykosociala riskfaktorer i barns miljö. Det finns ett arbetssätt Safe Enviroment for Every Kid (SEEK) som är utvecklat för att tidigt uppmärksamma barn som lever i riskmiljöer. LÄS MER

 3. 3. Gitarrelevers instuderingsmetoder : En kvalitativ studie om fem gymnasieelevers föredragna instuderingsmetoder vid gitarrspel och hur deras uppväxt påverkat deras musicerande

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Martin Saläng; [2020]
  Nyckelord :Studying methods; Vygotsky; sociocultural perspective; musical socialisation; ear music; sheet music; Instuderingsmetoder; Vygotskij; sociokulturellt perspektiv; musikalisk socialisation; gehör; noter;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate whether the students' upbringing environment has influenced their will to play music and which their method of preferable choice is when learning a new piece of music playing guitar. Previous research shows that children growing up in a musical environment often start playing music themselves and that their motivation to play is depending on support and stimulation from family members and teachers. LÄS MER

 4. 4. Vikten av närhet till natur under ett barns uppväxt och utveckling

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Elin Rangford; [2019]
  Nyckelord :barn; natur; psykisk hälsa; socialt samspel; ; utveckling; lek;

  Sammanfattning : Naturen är en viktig komponent i barnens liv. Trots detta leker allt färre barn utomhus nu för tiden, främst på grund av tidsbrist och föräldrarnas oro över att något farligt skulle kunna hända utomhus. LÄS MER

 5. 5. Bostadsgårdens betydelse för en hållbar stadsutveckling ur barnens perspektiv

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Patricia Barna; [2018]
  Nyckelord :hållbar stadsutveckling; bostadsgård; barn; bostadsnära utemiljö; förtätning; grönska; växtlighet; grannskap; lek; lekmiljö;

  Sammanfattning : Vi står idag inför markanta samhällsomvandlingar och förtätningen av dagens städer fortskrider i allt snabbare takt. Detta medför konsekvenser som är negativa såväl för stadens invånare som för vår kringliggande miljö. LÄS MER