Sökning: "barns utveckling 7- 8 år"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden barns utveckling 7- 8 år.

 1. 1. DYnamisk Motorisk TAlbedömning (DYMTA) – en referensstudie : Åldersgrupperna 4:0–4:11 år och 7:0–8:11 år

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi; Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Louise Lundvall; Linda Smetana; [2015]
  Nyckelord :DYMTA; dynamisk motorisk talbedömning; verbal dyspraxi; talmotorik; talmotorisk utveckling; språk; fonologi; referensstudie;

  Sammanfattning : Dynamisk motorisk talbedömning (DYMTA) är ett nyutvecklat test för diagnosticering av verbal dyspraxi. Verbal dyspraxi är termen för barn som har en nedsättning i förmågan att viljemässigt programmera motoriken vid talproduktion. LÄS MER

 2. 2. Femåringar berättar på svenska och engelska : Referensdata och jämförelse med 6- och 7-åringar

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi; Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Sara Arnoldsson; Bente Aronsson; [2013]
  Nyckelord :bilingualism; children; narratives; narrative development; story grammar; Swedish; English; MAIN; COST Action; flerspråkighet; barn; narrativer; narrativ utveckling; story grammar; svenska; engelska; MAIN; COST Action;

  Sammanfattning : År 2009 startades det europeiska forskningsprojektet COST Action IS0804 med syfte att få mer kunskap om flerspråkiga barns språkutveckling och utveckla bedömningsmaterial anpassade för flerspråkiga barn. Inom COST Action fokuserar arbetsgruppen Narrative and discourse på berättelser (narrativer) som ett sätt att bedöma språk hos barn. LÄS MER

 3. 3. Utveckling av förståelse för empatiska reaktioners relationella innebörd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Birgitta Hanson; Susana Persson; [2012]
  Nyckelord :Empati; emotionell kommunikation; socialt perspektivtagande; social kompetens; utveckling; barn; adolescens; Social Sciences;

  Sammanfattning : This cross-sectional study explored children’s understanding of empathic reactions relational meaning and if this understanding increases with age. It also explored an association between this ability and ability for social perspective taking. LÄS MER

 4. 4. En longitudinell studie av kognitiva och språkliga förmågor hos barn med cochleaimplantat : fokus på fonologiska förmågor, arbetsminne, läsförmåga och receptivt lexikon

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Logopedi; Linköpings universitet/Logopedi

  Författare :Katri Lepikkö; Sara Lundqvist; [2008]
  Nyckelord :Cochleaimplantat; utveckling; fonologiska förmågor; arbetsminne; läsförmåga; receptivt lexikon; barn;

  Sammanfattning :  Cochleaimplantat (CI) är ett hörseltekniskt hjälpmedel som under de senaste 20 åren givit personer med grav hörselnedsättning/dövhet möjligheten att uppfatta ljud och utveckla talkommunikation. De språk- och talfärdigheter som personer med CI tillägnar sig uppvisar dock stora individuella variationer. LÄS MER

 5. 5. En studie av blickar och pekningars språkliga funktion hos barn i interaktion.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för lingvistik

  Författare :Jenny Söderstedt; [2008]
  Nyckelord :pekningar; blickar;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att studera hur blickar och pekningar förhåller sig till barns verbala yttranden. Jag har använt ett videoinspelat material där 8 hörande barn med typisk utveckling mellan 0;8 och 5;10 år interagerar. LÄS MER