Sökning: "barnsjukvård"

Visar resultat 1 - 5 av 71 uppsatser innehållade ordet barnsjukvård.

 1. 1. Hur sjuksköterskan kan främja föräldrarnas välbefinnande i vården av deras barn på sjukhus – en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Hannah Hermansson; Somaya Zawari; [2021-03-18]
  Nyckelord :Barn som vårdas på sjukhus; bemötande; delaktighet; familjecentrerad vård; föräldrar; stöd;

  Sammanfattning : BAKGRUND: I dagens barnsjukvård har föräldrarna en större roll än någonsin och de får oftast stanna med barnet under hela vårdtiden. När barn blev inskrivna i sjukvården kunde föräldrar känna stor osäkerhet och rädsla, därför var ett bra bemötande och god kommunikation från sjuksköterskan viktigt samtidigt som familjecentrerad vård bör bedrivas. LÄS MER

 2. 2. Barn och föräldrars uppfattning om bildstöd inom barnsjukvård

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Lisa Lindbladh; Caroline Schönberg; [2021-02-03]
  Nyckelord :bildstöd; barnsjukvård; Alternativ och Kompletterande Kommunikation AKK ; autism; tematisk analys; pictorial support; pediatric care; Augmentative and Alternative Communication AAC ; autism; thematic analysis;

  Sammanfattning : This study aimed to investigate children’s and parents’ perceptions of pictorial support in connection to hospital visits. Semi-structured interviews were conducted with four children, aged 6–11 years, and six parents from a total of four families. Two of the children had autism. Data was transcribed and analyzed thematically. LÄS MER

 3. 3. Barn och ungdomars upplevelse av att vårdas på barnmedicinsk vårdavdelning

  Magister-uppsats,

  Författare :Jennifer Larsson; Therese Sand; [2020-08-05]
  Nyckelord :Barnmedicin; barnets upplevelse; delaktighet; miljö; rädsla och oro;

  Sammanfattning : Bakgrund: Centralt i barn och ungdomssjukvård är barncentrering och det är viktigt att barn och ungdomar får vara delaktiga i sin vård och behandling. Tidigare studier beskriver ofta att sjukhusvård är en ångestladdad upplevelse för yngre barn ur ett föräldra- eller sjuksköterskeperspektiv. LÄS MER

 4. 4. Barns erfarenheter av delaktighet och förberedelse : en enkätstudie om smärtsamma procedurer inom barnsjukvård

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa; Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

  Författare :Ellinor Mattsson; Emma Gellerbrant; [2020]
  Nyckelord :Child advocacy; participation; preparation; local anesthesia; procedural pain; Barns rättigheter; delaktighet; förberedelse; lokalbedövning; smärtsamma procedurer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Enligt barnkonventionen har barn som vistas inom hälso- och sjukvården rätt till delaktighet i sin vård genom anpassad information samt att få att uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör dem. Insättning av perifer venkateter och blodprovstagning är smärtsamma procedurer som barn utsätts för inom barnsjukvården. LÄS MER

 5. 5. Att se barnet : Ögonsjuksköterskans upplevelse av att bemöta och vårda barn vid en ögonakutmottagning

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Lisa Nilsson; Åsa Tabuteau; [2020]
  Nyckelord :Children; eye emergency; ophthalmic nurse; participation; patient centered care; Barn; delaktighet; personcentrerad vård; ögonakutmottagning; ögonsjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ögonsjuksköterskan möter såväl vuxna som barn inom ögonsjukvården, dock saknas studier som behandlar ögonsjuksköterskans erfarenhet av att vårda barn. Vikten av att anpassa bemötande och kommunikation till barnets ålder och mognadsnivå samt göra dem delaktiga i vården poängteras såväl i svensk lagstiftning som i studier. LÄS MER