Sökning: "barnskötare kommunikation"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade orden barnskötare kommunikation.

 1. 1. Samling på förskolan En kvalitativ studie om vad pedagogernas mål med samlingen är

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Camilla Klasson; Sibella Kondorajian; [2019-05-03]
  Nyckelord :Samling; pedagoger; förskola; atmosfärer; barns delaktighet; kunskapssyn;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att ta reda på pedagogers upplevelser av samlingen. De frågeställningar som undersökningen bygger på är vad anser pedagogerna att målet med samlingen är,hur anser pedagogerna att samlingen bidrar till barnens meningsfulla lärande, hur involverade är barnen i att planera samlingen enligt pedagogerna. LÄS MER

 2. 2. “Hon kan inte hantera att man säger åt henne.. den där fasen..” : En studie om hur genus konstrueras i förskolan genom förskollärares bemötande av barns sätt att uttrycka känslor

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Klara Svensson; [2019]
  Nyckelord :Förskola; Genus; Jämställdhet; Kommunikation; Känslor; Kön; Socialkonstruktionism.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att studera vilka känslor barn ger uttryck för i förskolan och hur förskollärare konstruerar genus utifrån deras bemötande av barns sätt att uttrycka känslor. Den teoretiska utgångspunkten för studien har varit det socialkonstruktionistiska perspektivet och observation har använts som datainsamlingsmetod. LÄS MER

 3. 3. ”Livet blir liksom lite roligare, busigare och fantasifullare om dockor är med i förskolans verksamhet” : Hur dockan används för kommunikation med grund i forskning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Ida Esberg Högsten; [2019]
  Nyckelord :Preschool teacher; nurse caretaker; doll; puppet; communication; Förskollärare; barnskötare; docka; puppet; kommunikation;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to find out if dolls are used as an artifact in preschools for communication, language and identity development - based on previous research. It also examines the teachers' opinions about what a doll or puppet is. LÄS MER

 4. 4. SYNEN PÅ ESTETIK I FÖRSKOLAN : EN KVALITATIV STUDIE OM HUR FÖRSKOLLÄRARE OCH BARNSKÖTARE UPPFATTAR OCH BESKRIVER SITT ARBETE MED ESTETISKA UTTRYCKSFORMER.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Felicia Bergkvist; Caroline Sjögren; [2019]
  Nyckelord :Förskola; förskollärare; barnskötare; pedagog; estetiska uttrycksformer; lärande och utveckling;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att få en inblick i pedagogers reflekterande kring estetiska uttrycksformer och fördjupa vår kunskap om hur pedagoger använder de estetiska uttrycksformerna med barn i förskolan. Till detta har vi valt en kvalitativ metod där vi använder oss av semistrukturerade intervjuer av pedagoger verksamma i förskolan för att få kunskap om hur estetiska uttrycksformer används i barngruppen och hur pedagogerna uppfattar och definierar vikten av barns användning av de estetiska uttrycksformerna i förskolan. LÄS MER

 5. 5. ”För barn är språk också ljud, rörelse och bild” : En kvalitativ studie om hur förskollärare och barnskötare arbetar för att öka barns kommunikativa förmåga med hjälp av estetiska uttrycksformer.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Annelie Stenström; Emma Hammar; [2019]
  Nyckelord :förskola; estetiska uttrycksformer; estetik; kommunikativa förmåga; språkutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med denna föreliggande studie är att fördjupa kunskapen om hur förskollärare och barnskötare på förskolor arbetar för att öka barns kommunikativa förmåga med hjälp av estetiska uttrycksformer. Genom en kvalitativ enkätundersökning med öppna frågor vill vi ta reda på hur förskollärare och barnskötare arbetar med estetiska uttrycksformer för att gynna barns kommunikativa förmåga. LÄS MER