Sökning: "barnskötare"

Visar resultat 1 - 5 av 327 uppsatser innehållade ordet barnskötare.

 1. 1. Barn vill veta

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Linda Segel; Therese Kolenko; [2020]
  Nyckelord :livsfrågor; döden; omsorgsetik; förskola; förskolebarn; pedagoger; samtal;

  Sammanfattning : Vår studies huvudsakliga syfte har varit att analysera, tolka och reflektera hur ett urval pedagoger ser på sitt arbete med livsfrågor i förskolan. Anledningen till ämnet har sin grund i vår egen erfarenhet av att ämnet oftast tystas ner och inte pratas särskilt mycket om. LÄS MER

 2. 2. ”Beroende på vad man läser för barnen så får de omedvetet in de här könsrollerna” : En undersökning om hur verksamma pedagoger i förskolan ser på att använda barnböcker för att motverka traditionella könsroller

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Didaktik; Högskolan i Gävle/Didaktik

  Författare :Frida Nordström; Maria Sandén; [2020]
  Nyckelord :Childrens books; preschool; gender; equality; conception of gender; gender patterns; norms; norm-breaking; Barnböcker; förskolan; genus; jämställdhet; könsföreställningar; könsmönster; normer; normbrytande;

  Sammanfattning : Förskolan har i uppdrag att aktivt arbeta för en jämställd verksamhet där alla barn får möjligheter att utveckla sin egen individ oberoende av könsuppfattningar. I läroplanen för förskolan skrivs också att barn ska få chans att ta till sig barnböcker och dess innehåll, uttrycka sig och utmana sitt tänkande (Skolverket, 2018). LÄS MER

 3. 3. Måltidens möjligheter - förskollärares tankar kring förskolans måltider

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Kristin Nielsen; My Nilsson; [2020]
  Nyckelord :måltid; rutinsituation; förskola; omsorg; lärande; undervisning; förhållningssätt;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur förskollärare hanterar och reflekterar över måltiden i förhållande till förskolans uppdrag då måltiden är en av förskolans mest tidskrävande och ständigt återkommande rutinsituationer. Studien uppkom utifrån att vi sett en avsaknad av reflektion och diskussion kring hur måltiden används i förskolan vid vår verksamhetsförlagda utbildning, samt utifrån vår yrkeserfarenhet som barnskötare. LÄS MER

 4. 4. "Finns det rätt eller fel material?" : En kvalitativ studie av förskolans material i relation till jämställdhet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Alexandra Lundgren Hedqvist; Alexandra Ulenius; [2020]
  Nyckelord :Förskola; jämställdhet; genus; material; pedagoger;

  Sammanfattning : Jämställdhet är idag ett hett ämne i samhällsdebatten och detta syns i både tidningar och olika medier. Det är stora diskussioner om huruvida det ska vara jämställt på arbetsplatser och att kvinnor och män ska ha lika rättigheter och lika lön, men hur ser det ut där allt börjar, nämligen i förskolan? Vi har genom kvalitativa studier undersökt detta. LÄS MER

 5. 5. "Barnen får vara med och tycka och tänka och delta på olika sätt utifrån sina förutsättningar" : En kvalitativ studie om delaktighet och inflytande i matsituationer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Unni Dahlstedt Wahlberg; Emilia Pockar; [2020]
  Nyckelord :Förskolan; delaktighet; inflytande; måltiden; matsituationen;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om barns delaktighet och inflytande i matsituationen på förskolan. Utifrån detta syfte formulerades två frågeställningar; vilka uppfattningar har förskolepersonal av barns delaktighet och inflytande i matsituationer, samt vilka uppfattningar har förskolepersonal av hur barn kan stödjas i utveckling av delaktighet och inflytande i matsituationer. LÄS MER