Sökning: "barnstad"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet barnstad.

  1. 1. Byggandet av staden : Barns och planerares visioner av staden

    Master-uppsats, Stockholms universitet/Kulturgeografiska institutionen

    Författare :Paulina Cifuentes Vargas; [2011]
    Nyckelord :Barn; barnstad; lek; lekmiljö; medborgarinflytande; stadsplanering; planeringsvision.;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka barnperspektivet i den samtida planeringen. Att analysera vilka kvalitéer och funktioner som värdesätts av barn i staden samt att jämföra detta med planerarnas visioner. Detta görs genom en fallstudie i Järvastaden, Solna. LÄS MER