Sökning: "barnsyn-kunskapssyn"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet barnsyn-kunskapssyn.

 1. 1. Hur gör man? : Att arbeta med ett strävansmål i förskolan med fokus på språk och digitala lärresurser som metod.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Alexandra Sellin; Sanna Hansson; [2014]
  Nyckelord :Språkstimulering; språkutveckling; digitala lärresurser; utveckling; lärande.;

  Sammanfattning : Läroplanen för förskolan reviderades år 2010. I den reviderade läroplanen förändrades en del av innehållet. Med den förändringen kan man anta att den reviderade läroplanen la större betoning av vikten att främja barns utveckling och lärande. LÄS MER

 2. 2. Samspel och lärande i förskolan : En observationsstudie om sampelets betydelse för barns lärande i förskolan

  M1-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Elin Einarsson; Ann-Charlotte Rabenius; [2013]
  Nyckelord :Samspel; samspelsmönster; lärande; intention; förhållningssätt; barnsyn; kunskapssyn; förskola och pedagog;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med denna uppsats är att undersöka lärandet uttryckt i vardagliga samspelshandlingar mellan pedagog och barn i en förskola. Mer specifikt har vi intresserat oss för vilka förutsättningar pedagogerna skapar för barnens lärande och vilka mönster som framträder i dessa samspelshandlingar. LÄS MER

 3. 3. Hur Reggio Emilia filosofin relaterar till Lpfö98 – barnsyn, kunskapssyn och mål för verksamheten

  C-uppsats,

  Författare :Lisa Toveby; [2010]
  Nyckelord :Reggio Emilia; pedagogik; barnsyn; kunskapssyn; Lp;

  Sammanfattning : Sammanfattning: Syftet med arbetet är att med hjälp av litteratur och observationer försökatydliggöra hur man kan arbeta utifrån inspiration från Reggio Emilia och hur Reggio Emiliafilosofin relaterar till läroplanen för den svenska förskolan, Lpfö98.Huvudfrågan i arbetet är; Hur relaterar Reggio Emilias pedagogiska filosofi till Lpfö98?Jag försöker finna svar på frågan genom litteratur och genom två observationer på ReggioEmilia inspirerade förskolor i Sverige. LÄS MER

 4. 4. Titta vad jag kan

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Mihaela Carabin; Hanna Jönsson; [2010]
  Nyckelord :pedagogisk dokumentation; läroprocess; kunskapssyn; barnsyn; småbarn;

  Sammanfattning : ”Titta vad jag kan!”: En undersökning över samband mellan barnsyn, kunskapssyn och synliggörande av barns läroprocesser genom pedagogisk dokumentation i förskolan. Malmö: Lärarutbildningen, Malmö Högskola... LÄS MER

 5. 5. Barnsyn, kunskap, lärande och tematiskt arbetssätt. En jämförande analys av Lpo 94, Reggio Emilia-, Freinet- och Bifrostpedagogik.

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Susanne Nyckel; Marie Burlin; [2009]
  Nyckelord :Barnsyn; kunskap; lärande; tematiskt arbetssätt; R;

  Sammanfattning : Syfte och forskningsfrågorVårt övergripande syfte med studien är dels att beskriva och analyser på vilket sätt Reggio Emilia,Freinetrörelsen samt Bifrost formulerar sig om barnsyn, kunskapssyn och lärande samt tematisktarbete dels om dessa förhållningssätt är förenliga med läroplanens syn på detsamma. Genom studienvill vi utveckla en vidgad förståelse för tematiskt arbete utifrån de tre valda pedagogiskaförhållningssätten Reggio Emilia, Freinetrörelsen och Bifrost. LÄS MER