Sökning: "barnutveckling"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet barnutveckling.

 1. 1. Skolgården - En värdefull miljö : Jämförande studie av en skolgårds värden ur elevperspektiv i relation till dokument som utgör underlag för en upprustning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Lärarhögskolan i Stockholm (LHS)

  Författare :Anna Alpsten; [2008]
  Nyckelord :Barn; skolgård; barnutveckling; salutogent perspektiv; KASAM och värden;

  Sammanfattning : Denna studie syftade till att lyfta en utvald skolgårds värden ur elevers perspektiv för att sedan jämföra detta med de värden som ett upprustningsförslag tagit hänsyn till och arbetat mot. Denna beskriver de kvalitativt olika sätt som människor uppfattar en skolgård. LÄS MER

 2. 2. Barnatro : en studie av barns sätt att tro i olika åldrar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för religionsvetenskap

  Författare :Maria Andersson; [2003]
  Nyckelord :religionspedagogik; utvecklingspsykologi; utvecklingsstadier; mognad; gudsbild; trosutveckling; livsfrågor; barnutveckling; barnatro; barn och religion;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte rör personliga intressen till viss del. Intresse av barn och ungdom tillsammans med viljan att se hur tron påverkas av åldersskillnader. Genom en intervju med åtta informanter kom resultatet att bli omfattande, med tydliga spår av skillnader och likheter i sätt att tro beroende på informantens ålder. LÄS MER

 3. 3. Barns gudsföreställning och Guds betydelse för dem : en jämförande studie mellan åk 2 och åk 6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för religionsvetenskap; Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för religionsvetenskap

  Författare :Torbjörn Alsing; Mats Hedberg; [1995]
  Nyckelord :religionsdidaktik; religionspedagogik; utvecklingspsykologi; utvecklingsstadier; mognad; gudsbild; trosutveckling; livsfrågor; barnutveckling; barnatro; barn och religion;

  Sammanfattning : I vår kontakt med barn i förskolan och grundskolan har vi lagt märke till att barnen tidigt börjar undra och fråga om Gud och existentiella frågor. Så småningom, runt skolstarten, tycker sig barnen finna svar på många av dessa frågor: Gud är skapare och orsak till att vi människor och hela universum finns. LÄS MER