Sökning: "basala hygien"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden basala hygien.

 1. 1. Sjuksköterskans förebyggande av vårdrelaterade urinvägsinfektioner - en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Hanna Pettersson; Ida Sveningsson; [2019]
  Nyckelord :Indwelling catheter; nosocomial urinary tract infections; nurse; prevention; urinary tract infection; Kvarliggande kateter; prevention; sjuksköterska; urinvägsinfektion; vårdrelaterad urinvägsinfektion;

  Sammanfattning : Bakgrund: Urinvägsinfektioner är en av de vanligaste vårdrelaterade infektionerna inom svensk sjukvård. Varje år drabbas 65 000 personer av en vårdrelaterad infektion, av dessa är 14 % urinvägsrelaterad. LÄS MER

 2. 2. Följsamhet till basala hygienrutiner : Hur uppnår vi det?

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Mia Näslund Anda; [2019]
  Nyckelord :Patientsäkerhet; följsamhet till riktlinjer; sjuksköte rskor och kryssinfektioner;

  Sammanfattning : Vårdrelaterade infektioner en av orsakerna till de vårdskador som uppkommer idagens hälso-och sjukvård, vilket leder till stora kostnader för samhällets samt ett stort lidande för patienterna. Följsamhet till de basala hygienrutinerna hos personalen är av största vikt för att hindra-och eller reducera antalet VRI. LÄS MER

 3. 3. Anestesisjuksköterskors erfarenheter av följsamhet till basala hygienrutiner : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Sara Youssef; [2018]
  Nyckelord :Anesthesia; nursing; anesthesia nurse; experiences; hygiene; cross infection; qualitative content analysis; surgery department; Anestesisjukvård; omvårdnad; anestesisjuksköterska; erfarenheter; hygien; vårdrelaterad infektion; kvalitativ innehållsanalys; operationsavdelning;

  Sammanfattning : Introduktion: Anestesiverksamhet betraktas enligt Socialstyrelsen som en högriskspecialitet med avseende på patientsäkerhet. Varje år skapar vårdrelaterade infektioner onödigt lidande för patienter, förlänger vårdtider och kostar samhället enorma summor. LÄS MER

 4. 4. Möjliga faktorer som kan påverka hälso- och sjukvårdspersonalens följsamhet till de basala hygienrutinerna med fokus på handhygien : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Alexandra Boman; Elisabeth Nykvist; [2018]
  Nyckelord :affect; compliance; healthcare personnel; healthcare staff; hygiene; följsamhet; hygien; hälso-och sjukvårdspersonal; påverka;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vårdrelaterade infektioner är den vanligaste typen av vårdskada inom hälso-och sjukvården och leder till ökat lidande hos patienten, längre vårdtider samt högre kostnader. Vårdrelaterade infektioner kan förebyggas av hälso-och sjukvårdspersonalen genom följsamhet till basala hygienrutiner. LÄS MER

 5. 5. Slarvets offer : Ärenden hos Patientnämnden rörande vårdrelaterade infektioner samt bristande hygien och vårdmiljö ur ett patientperspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Carolina Andersson; Louise Bengtsson; [2018]
  Nyckelord :Safety; health care aquired infection; hygiene; patients perspective; Patientsäkerhet; vårdrelaterad infektion; hygien; patientperspektiv;

  Sammanfattning : Vårdrelaterade infektioner är den vanligaste vårdskadan på svenska sjukhus och drabbar årligen 9 % av sjukhusens patienter. Syftet med studien var att undersöka inkomna synpunkter och klagomål till Patientnämnden rörande brister i hygien och vårdmiljö samt vårdrelaterade infektioner. LÄS MER