Sökning: "basic hygiene routines"

Visar resultat 1 - 5 av 80 uppsatser innehållade orden basic hygiene routines.

 1. 1. Covid-19 pandemin förändrade förutsättningarna för debasala hygienrutinerna i primärvården : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Jennifer Kulin; Maria Strömberg; [2023]
  Nyckelord :basic hygiene routines; Covid-19; district nurse; pandemic; primary health care; basala hygienrutiner; covid-19; distriktssköterska; pandemi; primärvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Basala hygienrutiner är en av grundstenarna inom omvårdnad och brister inom följsamheten leder till ökad smittspridning och ohälsa. När världen drabbades av covid-19 pandemin i början av 2020 påverkades både vårdpersonalens arbetsmiljö och välbefinnande negativt. LÄS MER

 2. 2. Covid-19 pandemin förändrade förutsättningarna för de basala hygienrutinerna i primärvården : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Jennifer Kulin; Maria Strömberg; [2023]
  Nyckelord :basic hygiene routines; Covid-19; district nurse; pandemic; primary health care; basala hygienrutiner; covid-19; distriktssköterska; pandemi; primärvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Basala hygienrutiner är en av grundstenarna inom omvårdnad och brister inom följsamheten leder till ökad smittspridning och ohälsa. När världen drabbades av covid-19 pandemin i början av 2020 påverkades både vårdpersonalens arbetsmiljö och välbefinnande negativt. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med COVID-19 i slutenvården : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Caroline Zoohar; Martina Lindgren; [2022]
  Nyckelord :COVID-19; experiences; inpatient care; literature review; nurses; COVID-19; litteraturöversikt; sjuksköterskor; slutenvård; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund År 2019 utbröt en pandemi vid namnet COVID-19. Den globala smittspridningen över 200 länder skapade stor inverkan på samhället och sjukvården. Sjukhusinläggningar och behov av intensivvårdsplatser ökade drastiskt. Sjuksköterskor ställdes inför ovissa arbetsförhållanden där evidens saknades. LÄS MER

 4. 4. Biosecurity and animal husbandry in goat herds in Zambia and Sweden : a comparative qualitative interview study

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Gry Martineau; [2022]
  Nyckelord :biosecurity; animal health; animal husbandry; goat health; goat diseases; goat herding; Zambia; Sweden; qualitative research; farmers’ perceptions;

  Sammanfattning : In Zambia, goats have an as important role for the wellbeing of humans as humans have for the goats they care for. Infectious diseases are common and can have devastating effects for the animals and thereby their owners and all others that benefit from these goats. LÄS MER

 5. 5. Faktorer som kan minska smittspridning av MRSA i vårdpersonalens omvårdnadsarbete : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Anisa Mosammat Haque; Hanna Hamid; [2022]
  Nyckelord :MRSA; Methicillinresistant staphylococcus aureus; Basic hygiene routines; Preventive spread of infection; Knowledge; Education; Cooperation; Responsibility; Communication; MRSA; Methicillinresistant staphylococcus aureus; Basala hygienrutiner; Förebyggande smittspridning; Kunskap; Utbildning; Samarbete; Ansvar; Kommunikation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett av de största globala hoten idag är multiresistenta bakterier, alltså bakterier som är resistenta mot antibiotika. När en patient blir smittad av MRSA- bakterien räknas det som en vårdskada då patienten har smittats inom vården. LÄS MER