Sökning: "basprogram"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet basprogram.

 1. 1. Skolsköterskors upplevelser av hälsofrämjande och förebyggande arbete i relation till antal elever : En kvalitativ fokusgruppsstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Minett Göransson; Cecilia Nordstrand; [2019]
  Nyckelord :Prevention; health promotion; recommendation; association; school nurse; Förebyggande; hälsofrämjande; rekommendation; riksförening; skolsköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Riksföreningen för skolsköterskor släppte på 1990-talet en rekommendation om max 400 elever per heltidsarbetande skolsköterska. Sedan dess har en ny Skollag (2010:800) antagits vilken reglerar skolsköterskors uppdrag och innefattar ett basprogram med hälsobesök samt vaccinationer. LÄS MER

 2. 2. Lika vård för alla? : En kvantitativ studie om bäckenbottenbedömningen efter förlossningen vid eftervårdsbesöket i Sverige idag

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Elin Löfgren; Natalie Nordenskiöld; [2019]
  Nyckelord :Pelvic floor muscle training; postpartum; urinary incontinence; Bäckenbotten; bäckenbottenbedömning; eftervård; eftervårdsbesök; barnmorska; urininkontinens; biofeedback; graviditet; basprogram; förlossning;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet var att undersöka i vilken utsträckning mödrahälsovården i Stockholms läns landsting följer de riktlinjer som finns gällande bäckenbottenbedömning och information om knipträning vid eftervårdsbesöket och om det skiljer sig mot övriga landet. Syftet följs av ett flertal frågeställningar men den primära lyder; i vilken utsträckning har nyförlösta kvinnor fått information gällande knipövningsinstruktioner samt blivit erbjudna en vaginal undersökning hos mödrahälsovården? Metod Kvinnor i Sverige som fött barn 2018 deltog. LÄS MER

 3. 3. Ja, visst gör det ont när rutiner brister – barnmorskors upplevelse av att följa upp förlossningsbristning

  Magister-uppsats,

  Författare :Kajsa Rydström; Maria Sjögren; [2018-01-19]
  Nyckelord :Förlossningsbristning; uppföljning; barnmorska; hänvisning;

  Sammanfattning : Background: Vaginal tears during childbirth is a common phenomenon. They can vary inmagnitude and lead to subsequent inconvenience for the affected women. LÄS MER

 4. 4. Icke farmakologiska behandlingsmetoder vid depression under graviditet : En systematisk litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

  Författare :Kajsa Johnsson; [2018]
  Nyckelord :Antenatal depression; depression; maternity; perinatal depression; pregnancy; therapy; treatment; Antenatal depression; behandling; depression; graviditet; moderskap; perinatal terapi;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING  Bakgrund  Depression är vanligt bland unga kvinnor i fertil ålder vilket innebär att barnafödande infaller under en del av livet då många kvinnor är psykisk sårbara. Cirka 10 till 20 procent av alla gravida kvinnor drabbas av depression av varierande grad under den antenatala perioden. LÄS MER

 5. 5. Skolsköterskors erfarenheter av att arbeta med nyanlända elever

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Andonia Petranti; Bodil Gröndal; [2018]
  Nyckelord :skolsköterska; elevhälsa; nyanlända elever; erfarenheter; kultur;

  Sammanfattning : Bakgrund: De senare åren har ett ökat antal nyanlända elever börjat i skolan. Merparten av eleverna är flyktingar eller är anhöriga till flyktingar. Den ökade andelen nyanlända elever har påverkat skolsköterskans arbete. Syftet: Syftet har varit att undersöka skolsköterskors erfarenheter av att arbeta med nyanlända elever. LÄS MER