Sökning: "bassänginfiltration"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet bassänginfiltration.

  1. 1. Avskiljning av naturligt organiskt material vid konstgjord grundvattenbildning i Uppsalaåsen

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

    Författare :Oskar Johansson; [2015]
    Nyckelord :natural organic matter; NOM; artificial groundwater recharge; basin infiltration; TOC; DOC; absorbance; fluorescence; stable isotopes; naturligt organiskt material; NOM; konstgjord grundvattenbildning; bassänginfiltration; TOC; DOC; UV-absorbans; fluorescens; stabila isotoper;

    Sammanfattning : Uppsalas dricksvattenförsörjning baseras på konstgjord grundvattenbildning som innebär att vatten från Fyrisån får rinna ned till grundvattnet från infiltrationsbassänger. Detta examensarbete syftar till att undersöka vad som händer med naturligt organiskt material (NOM) i Uppsalaåsen vid konstgjord grundvattenbildning. LÄS MER