Sökning: "bass"

Visar resultat 1 - 5 av 108 uppsatser innehållade ordet bass.

 1. 1. Baskunskaper i sångteknik: Fyra sångpedagoger formulerar sina tankar kring basars sångtekniska utmaningar inom västerländsk konstmusik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Simon Bergström; [2021]
  Nyckelord :Bas röst ; Konstmusik; Sångmetodik; Sångrösten; Sångteknik; Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik; Bass Voice; Art Music; Voice Methodology; the Singing Voice; Voice Technique; Educational Science; Music Education; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : Studien undersöker vad fyra informanter, som är sångare och sångpedagoger, menar är typiska sångtekniska utmaningar för en bassångare inom den västerländska konstmusiktraditionen, vilka bakomliggande faktorer till dessa sångtekniska utmaningar de menar är vanliga och hur de i arbetet med sina elever tar sig an dessa utmaningar, ofta utifrån personliga erfarenheter på området. Det teoretiska underlaget till studien består av litteratur inom röstfysiologi och akustik, sångteknik och prestationspsykologi. LÄS MER

 2. 2. Grundskollärares specialpedagogiska fortbildningsbehov. : - Möjligheter och hinder.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Fanny Berggren; Ann-Charlotte Javestad; [2021]
  Nyckelord :Fortbildningsbehov; specialpedagogik; elever i behov av särskilt stöd.;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet inom speciallärarutbildningen vid Stockholms universitet har som syfte attundersöka hur grundskollärare beskriver sitt behov av fortbildning inom det specialpedagogiska fältetför att möta elever i Behov Av Särskilt Stöd (BASS) och vilka möjligheter och hinder som anges föratt kunna uppfylla detta. Studien är kvalitativ och har en induktiv ansats (Kvale & Brinkmann, 2014). LÄS MER

 3. 3. En mötesplats för likasinnade : Improvisationsundervisning på kontrabas i akademisk miljö

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Molin Robin; [2021]
  Nyckelord :teaching improvisation; jazz musician; schooling; improvisation; upright bass; improvisationsundervisning; jazz; jazzmusiker; improvisation; kontrabas;

  Sammanfattning : Studien undersöker hur kontrabaspedagoger på högskolenivå jobbar med undervisning i improvisation och vilka implikationer det kan få när undervisningen sker i en akademisk miljö. Förhoppningen var att studien, genom kvalitativa intervjuer med framstående jazzbasister, som även jobbar som kontrabaspedagoger, skulle ta fram en samling idéer för undervisning av improvisation som kan användas på jazzutbildningar och som kan vara till användning för framtida undervisning i improvisation på kontrabas. LÄS MER

 4. 4. På gott och ont : En studie i pedagogiskt utvecklande ledarskap på distans

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Charlotte Wetterwik; [2021]
  Nyckelord :Ledarskap på distans; transformativt ledarskap;

  Sammanfattning : Studiens forskningsfält innefattar ledarskapsforskning med lärande i arbetslivet och beskrivs utifrån teoretiska utgångspunkter som utgår från Bernard M. Bass ledarskapsteori från år 1985 om den pedagogiska aspekten transformativt (utvecklande) ledarskap. LÄS MER

 5. 5. "Det finns inga pengar över femte bandet": En studie om bas-pedagogers attityder och tillvägagångssätt i improvisation och undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Laszlo Dancs; [2021]
  Nyckelord :Improvisation; Undervisning; Bas; Metoder; Strategier; Attityder; Utbildningsvetenskap; Musikpedagogok; Education; Bass; Methods; Strategies; Attitudes; Educational Science; Music Education; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : The Purpose of this study is to gain access to perspectives and approaches in relationship to improvisation, through the eyes of bass-educators. My hope is that this study will inspire me and others to further develop our artistic and educational ability in relation to the concept of improvisation. LÄS MER