Sökning: "battle of Wisby"

Hittade 1 uppsats innehållade orden battle of Wisby.

  1. 1. The Gotlandic rural militia : A study of the invasion of Gotland 1361 in response to a modern narrative

    Master-uppsats, Stockholms universitet/Historiska institutionen

    Författare :Thomas Neijman; [2017]
    Nyckelord :Middle Ages; medieval Scandinavia; medieval; history; archeology; battle of Wisby; battle of Visby; medeltid; tvärvetenskap; historiebruk; korsbetningen; historia; arkeologi;

    Sammanfattning : De moderna beskrivningarna av Gotlands invasion 1361 delar ett ofta använt narrativ, där de gotländska och danska arméerna beskrivs som motsatser. Den danska armén sägs ha bestått av proffs, som var välutbildade och välutrustade. LÄS MER