Sökning: "batymetri"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet batymetri.

 1. 1. Våtmarksbatymetri : djupmätning av 10 anlagda våtmarker i Mälardalen

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

  Författare :Gordon Lindau; [2022]
  Nyckelord :batymetri; djupmätning; portabelt ekolod; kastbart ekolod; våtmark; fosfordamm;

  Sammanfattning : Tio anlagda våtmarker i jordbrukslandskap i Mälardalen har undersökts i syfte att bestämma vattendjup och volym samt för att studera batymetriska metoder som kan vara lämpliga vid djupmätning av fosfordammar och andra grunda våtmarker. De metoder som använts är portabelt, kastbart ekolod som både släpats bakom kajak och kastats med fiskespö från land samt manuell mätning med mätsticka. LÄS MER

 2. 2. Konnektivitetsåtgärder i Emån : En fallstudie vid Högsby vattenkraftverk

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Simon Pirak Kuoljok; [2021]
  Nyckelord :Connectivity; minimum discharge; 1-D model; fishways; Emån; hydraulic model; The national plan; Högsby; Konnektivitet; minimitappning; 1-D modell; fiskväg; Emån; hydraulisk modell; den nationella planen; Högsby;

  Sammanfattning : Den nationella planen för vattenverksamheter antogs år 2020 och innebär att vattenverksamheter ska förses med moderna miljövillkor för att öka vattenmiljönytta och att bibehålla den effektiva tillgången till vattenkraftsel. Emån som är ett Natura 2000-område är det största vattendraget i sydöstra Sverige och vattendraget är utifrån konnektiviteten klassificerat som måttlig. LÄS MER

 3. 3. Combining Sidescan Sonar and Multibeam Echo Sounder to Improve Bathymetric Resolution per Ping

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Filip Hestell; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The master thesis degree project is carried out in the area of robotics, particularly in the area of autonomous underwater vehicles (AUV) and seafloor mapping. The goal of this degree project is to investigate if sidescan sonar data can be used to increase the bathymetric resolution. LÄS MER

 4. 4. Konsekvenser av en avsänkning av Dragby kvarndamm i Björklingeån

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ekologi och genetik

  Författare :Gustaf Dahlstrand; [2021]
  Nyckelord :konnektivitet; fiskvandring; dammrivning; avsänkning; batymetri; elfiske; biotopkartering; HEC-RAS; hydraulisk modellering; fiskväg; vandringshinder;

  Sammanfattning : I Sverige finns i dagsläget närmare 10 000 dammar i våra vattendrag. Dammar som har varit en viktig del i den svenska historien men som nu utgör ett hot mot att uppsatta miljömål nås. Dammarna fragmenterar effektivt vattendragen då de utgör vandringshinder för fisk och andra vattenlevande organismer. LÄS MER

 5. 5. Transport av förorenat sediment i Eskilstunaån

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära

  Författare :Frida Gällstedt; [2019]
  Nyckelord :sediment transport; contaminated sediment; modelling; HEC-RAS; ArcGIS; accumulation; erosion; sedimenttransport; förorenat sediment; modellering; HEC-RAS; ArcGIS; ackumulationsbotten; erosionsbotten;

  Sammanfattning : Eskilstuna har sedan länge varit en industristad vilket har inneburit utsläpp av främst metallföroreningar men även organiska ämnen till Eskilstunaån. Provtagningar har vid upprepade tillfällen gjorts och det har visats att sedimentet i ån innehåller höga halter av förorenande ämnen. LÄS MER