Sökning: "bebyggelsetäthet"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet bebyggelsetäthet.

 1. 1. Täthetens dimensioner : En analys av vad som menas med en tät stad

  Kandidat-uppsats, KTH/Samhällsplanering och miljö

  Författare :Petra Karlsson; [2018]
  Nyckelord :stadsplanering; täthet; bebyggelsetäthet; mäta stad; förtätning; hållbar förtätning;

  Sammanfattning : Dagens stadsplanering handlar mycket om förtätning av städer. Täta städer kan idag ses som ett slags ideal och det finns flera strategier och dokument för hur man kan förtäta en stad. Det här arbetet handlar om vad som menas med en tät stad och utreder hur en stads täthet kan mätas. LÄS MER

 2. 2. Förtätningsrosen i Örebro : En analys av förtätningspotentialen i två av Örebros stadsdelar

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Simon Eriksson; [2016]
  Nyckelord :Förtätning; bebyggelsetäthet; förtätningsrosen; stadsplanering.;

  Sammanfattning : Bebyggelsens täthet i städerna har sedan 1800-talets andra hälft varit en omdiskuterad fråga inom stadsplaneringen både i Sverige och internationellt. Med sina olika åsikter om bebyggelsetätheten har arkitekter och stadsplanerare påverkat planeringen och byggnationen av världens städer. LÄS MER

 3. 3. Den täta staden i Praktiken : En fallstudie av en översiktsplan och fyra detaljplaner i Växjö kommun

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Julia Frisk; [2014]
  Nyckelord :tät stad; hållbar stad; stadsform; stadstyp; detaljplan; översiktsplan; fysisk planering;

  Sammanfattning : Den täta staden tycks vara ett vedertaget stadsbyggnadsideal i strävan mot den hållbara staden. Flertalet forskare har dock påvisat att det inte finns någon entydig definition av vad begreppet innebär samt hur det ska tillämpas i praktiken. LÄS MER

 4. 4. FRAMTAGNINGEN AV KV KUNGSÄNGENS BEBYGGELSETÄTHET : STUDIE AV BEFINTLIGA NYCKELTAL OCH OMRÅDEN I JÖNKÖPING

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Ilbra Sargezi; [2011]
  Nyckelord :Kv Kungsängen; Bebyggelsetäthet; Nyckeltal; Samhällsplanering; Områdesanalys;

  Sammanfattning : Jönköpings kommun har utformat en utbyggnadsstrategi för hur man ska nå en befolkning av 150 000 i seklets mitt. Utbyggnadsstrategin är utformat så att målet skall nå med hjälp av en hållbar utveckling.Kommunen beslutade att lägga ner skolan på området Kungsängen och omvandla det till ett bostadsområde. LÄS MER