Sökning: "bedömning av delaktighet i aktivitet"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden bedömning av delaktighet i aktivitet.

 1. 1. Att vara ung och varken arbeta eller studera - påverkan på aktivitetsmönstret : Ett examensarbete om ungdomar utan fullständig gymnasieutbildning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Frida Bertilsson; Sofia Ekelund; [2018]
  Nyckelord :Aktivitetsmönster; aktivitetsobalans; arbetsterapi; meningslöshet; upplevelser.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet var att beskriva aktiviteter i vardagen hos ungdomar utan fullständig gymnasieutbildning samt deras upplevelser av att varken arbeta eller studera. Metod: För genomförande av detta examensarbete användes en induktiv ansats. LÄS MER

 2. 2. Omrubricering genom 23:4 st.2 BrB - Det utvidgade medgärningsmannaskapet - en gränslös rättsfigur?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jonas Sporrstedt Lätt; [2017]
  Nyckelord :straffrätt; medgärningsmannaskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Genom straffrättsreformen 1948 skulle domstolarna ges en större flexibilitet att bedöma vilken ansvarsform varje medverkande gjorts sig skyldig till. Systemet skulle på detta sätt bli mer effektivt. LÄS MER

 3. 3. Formativ bedömning i matematikundervisningen : En litteraturstudie om formativ bedömning utifrån matematikdidaktiskforskning gällande elever i årskurs 1–6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Emelie Jacobs; [2017]
  Nyckelord :formativ bedömning; matematik; förutsättningar; svårigheter; elevers lärande; årskurs 1-6;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturstudie är att, utifrån aktuell forskning, undersöka vad som kan krävas för att den formativa bedömningen i matematikundervisningen ska bidra till att stärka elevers matematiska lärande. Vilka förutsättningar krävs för att formativ bedömning i matematikundervisningen ska bidra till en kunskapsutveckling hos elever på låg- och mellanstadiet samt vilka svårigheter kan formativ bedömning innebära för lärare som undervisar i matematik? Med formativ bedömning menas en fortlöpande process eller aktivitet för lärare och elever i undervisningen där återkopplande information ges i syfte att utveckla främst elevens lärande. LÄS MER

 4. 4. Äldre personers aktivitetssituation efter pensionering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Carina Danielsson; Sofie Gustavsson; [2013]
  Nyckelord :Aktivitet; delaktighet; pension; aktivitetssituation och arbetsterapi; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Pensionering kan förknippas med frihet och att själv bestämma över sin tid, samtidigt upplever många pensionärer att det inte längre har några krav eller förväntningar på sig. Som pensionär kan avsaknad av regelbundna aktiviteter skapa obalans. LÄS MER

 5. 5. Att motivera patienter med hypertoni till fysisk aktivitet.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Karin Henriksson; Pernilla Höglund; [2011-05-20]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Livsstilsrelaterade sjukdomar ökar i samhället. Regelbunden fysisk aktivitet förbättrar hälsan, förebygger sjukdomar och förlänger livet. Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt är att beskriva hur sjuksköterskor kan motivera patienter med hypertoni att bli fysiskt aktiva. LÄS MER