Sökning: "bedömning av elever med dyslexi"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden bedömning av elever med dyslexi.

 1. 1. Tvåspråkighet och läs- och skrivsvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Hatixhe Arif; Randa Fawaz; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att sammanställa vad tidigare forskning har visat om de utmaningar som finns med att identifiera och bedöma läs- och skrivsvårigheter och/eller dyslexi hos tvåspråkiga elever. Genom en systematisk litteraturstudie undersöks hur läs- och skrivsvårigheter hos tvåspråkiga elever kan identifieras samt vilka faktorer som är viktiga att ta hänsyn till för att göra en tillförlitlig bedömning av läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi hos tvåspråkiga elever. LÄS MER

 2. 2. Finns förmågan om den inte kommer av sig själv : Röster om bedömning av kunskaper och förmågor hos elever med dyslexi i skolans sociala praktik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Jonna Wikström; [2017]
  Nyckelord :Dyslexi; läs- och skrivsvårigheter; bedömning anpassningar; kunskapskrav;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att belysa hur några elever med dyslexidiagnos, samt några av deras lärare, resonerar kring betyg och bedömning. Intervjuer har använts som metod för att kunna lyfta fram lärarnas och elevernas tankar och erfarenheter kring det undersökta ämnet. LÄS MER

 3. 3. Ett möte med språklig sårbarhet -anpassningar och särskilt stöd i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Camilla Strömberg; [2016]
  Nyckelord :mötet med miljön; relationellt förhållningssätt; språklig sårbarhet; språkstörning; språksvårigheter;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att synliggöra ett möte med språklig sårbarhet i skolan och de pedagogiska anpassningar som vidtas för att underlätta mötet med miljön. I denna studie blir det tydligt hur viktigt positiva förväntningar på elever är liksom ett välfungerande samarbete mellan speciallärare/specialpedagog och övriga pedagoger. LÄS MER

 4. 4. En till en – för alla? : En dator per elev i inkluderande lärmiljöer

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Tord Söderqvist; [2016]
  Nyckelord :Special Education; ICT; IT; assistive technology; special educational needs; disability; dyslexia; attention deficits; accessibility; participation; inclusive education; school improvement; teacher; junior high school; Specialpedagogik; IKT; IT; alternativa verktyg; kompensatoriska hjälpmedel; funktionsnedsättning; funktionshinder; läs- och skrivsvårigheter; dyslexi; koncentrationssvårigheter; tillgänglighet; delaktighet; inkludering; skolutveckling; lärare; grundskola;

  Sammanfattning : Satsningar på en-till-en, det vill säga en dator eller pekplatta per elev, blir allt vanligare i svensk skola, men det finns begränsad forskning om hur detta påverkar elever med funktionsnedsättning och/eller i behov av stöd. I en inkluderande skola behöver tekniken vara tillgänglig för alla och användas i ett meningsfullt sammanhang. LÄS MER

 5. 5. De viktiga proven : Elever i läs- och skrivsvårigheter berättar om sina erfarenheter av förberedelser, anpassningar och genomförande av nationella läsprov i svenska i årskurs 6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Marie Hofvander; [2015]
  Nyckelord :national tests; adjustments; test preparation; assessment; test anxiety; reading and writing difficulties dyslexia; reading comprehension strategies; perspectives of special education; policy enactment; nationella prov; anpassningar; provförberedelser; bedömning; provstress; läs- och skrivsvårigheter dyslexi; läsförståelsestrategier; specialpedagogiska perspektiv; policy enactment;

  Sammanfattning : Hur policyförändringar, som fler nationella prov och tidigare betyg, kan komma till uttryck i verksamheten utforskas i denna studie. Syftet är att undersöka hur några elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi beskriver sina erfarenheter av att göra nationella läsprov i svenska i årskurs 6. LÄS MER