Sökning: "bedömning av läsförståelse"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden bedömning av läsförståelse.

 1. 1. Bedömning av läsförståelse : En kvalitativ undersökning av några lärares förutsättningar och inställningar till bedömning av läsförståelse.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Veronica Semerson; Frida Billerud; [2019]
  Nyckelord :bedömning; formativ bedömning; läsförståelse; reliabilitet; summativ bedömning; validitet;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att ta reda på om några lärare anser att bedömning av läsförståelse har betydelse för elevers läsförståelseutveckling, samt belysa hur lärarna ser på sina förutsättningar att bedöma läsförståelse. Lärarnas tankar om ämnet exponeras genom semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 2. 2. Räkna med svenska som andraspråk – ett andraspråksperspektiv på nationella prov i matematik

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Carolina Lidman; [2018-02-06]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; nationella prov; matematik; validitet; nyanlända elever;

  Sammanfattning : I föreliggande rapport undersöks nationella provet i matematik åk 9 ur ett andraspråksperspektiv. Frågan som ställs är hur provet och dess validitet påverkas av situationen som uppstår när andraspråkselever på IM Språkintroduktion gör provet, och denna besvaras genom analys av insamlade elevlösningar samt genom intervjuer med lärare och elever på IM Språkintroduktion. LÄS MER

 3. 3. Nu ska vi läsa högt : - Utveckling av läsförståelse genom högläsning av skönlitteratur.

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Linda Qvennerstedt; Therése Swärd; [2018]
  Nyckelord :läsförståelse; högläsning; läsförståelsestrategier; boksamtal; undervisning i läsförståelse; hörförståelse; metakognition.;

  Sammanfattning : PISA-undersökningar har de senaste 15 åren visat på försämring av svenska elevers läsförståelse, men enligt den sista PISA-rapporten dokumenteras en viss ökning (Skolverket, 2016). Läsförståelse står i stark relation till hur elever klarar skolans mål. LÄS MER

 4. 4. Feedback inom svenskundervisning : Ett lärarperspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Christian Johansson; Dennis Kristoffersson; [2018]
  Nyckelord :Feedback; Läsförståelse; Didaktik; Hermeneutik;

  Sammanfattning : Studien undersöker fenomenet feedback i relation till läsförståelseundervisning. Det övergripande syftet med studien är att förstå hur svenska grundskollärare använder feedback i läsförståelseundervisning. LÄS MER

 5. 5. Formativ bedömning av läsförståelse : En kunskapsöversikt med fokus på effekter av feedback.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Christian Johansson; Dennis Kristoffersson; [2018]
  Nyckelord :Formativ bedömning; Feedback; Läsförståelse; Effekter; Intervention;

  Sammanfattning : I denna kunskapsöversikt kartläggs och redovisas sex internationella studier inom forskningsområdet formativ bedömning som specifikt undersöker effekter av feedback på elevers utveckling av läsförståelse. Ett viktigt motiv till denna översikt är att forskningen omformativ bedömning i väldigt liten utsträckning intresserat sig för ämnesdidaktiska aspekter. LÄS MER