Sökning: "bedömning av läsförståelse"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden bedömning av läsförståelse.

 1. 1. Läsförstëlse är viktigt! : En kvalitativ undersökning om hur några F-3-lärare arbetar med och bedömer läsförståelse.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Veronica Semerson; [2020]
  Nyckelord :bedömning; formativ bedömning; högläsning; läsförståelse; läsförståelseundervisning; motivation; summativ bedömning;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur några lärare arbetar med läsförståelse samt med bedömning av läsförståelse. Materialet består av semistrukturerade intervjuer med åtta F–3-lärare. LÄS MER

 2. 2. Stöd är alltid välkommet : en studie av nationella bedömningsstödet i förhållande till läsundervisning och speciallärarens uppdrag

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Jenny Grankvist; Susanne Borg; [2019]
  Nyckelord :Bedömning; Nationellt bedömningsstöd i läsutveckling; speciallärarens roll; stödinsatser;

  Sammanfattning : Då svenska elevers resultat i läsförståelse rasade i PISA-undersökningar fick Skolverket i uppdrag av regeringen att arbeta fram stödåtgärder, ett obligatoriskt och nationellt bedömningsstöd för årskurs 1, som skulle kartlägga elevens läskunskaper och kunna bidra med att förbättra elevernas läsförståelse. Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur några lärare i de tidiga skolåren uttrycker att resultaten av bedömningsstödet legat till grund för efterföljande läsundervisning. LÄS MER

 3. 3. Läsförståelse som fenomen och dess betydelse i alla ämnen : en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Martina Danielsson; Filippa Lima; [2019]
  Nyckelord :läsförståelse; lässtrategier; lärarroll; undervisning; motivation; lärande; bedömning;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att genom intervjuer med låg- och mellanstadielärare, undersöka hur de uppfattar fenomenet läsförståelse och hur de arbetar i sin undervisning för att främja elevers läsförståelse i alla ämnen. Studien är kvalitativ med en fenomenografisk metodansats. LÄS MER

 4. 4. Reliabilitet och validitet i bedömningen av läsförståelse

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Daniel Lilja; [2019]
  Nyckelord :Bedömning; läsförståelse; bedömningsverktyg; validitet; reliabilitet; interbedömarreliabilitet; kvaliteter strategier;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att undersöka och ställa samman vad tidigare forskning har visat angående olika bedömningsmetoders olika grader av validitet och reliabilitet. Detta för att bidra med en ökad kunskap för hur man kan använda de olika bedömningsmetoderna för att hjälpa våra elever att utveckla sin läsförmåga, och speciellt sin förmåga när det kommer till läsförståelse. LÄS MER

 5. 5. Bedömning av läsförståelse : En kvalitativ undersökning av några lärares förutsättningar och inställningar till bedömning av läsförståelse.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Veronica Semerson; Frida Billerud; [2019]
  Nyckelord :bedömning; formativ bedömning; läsförståelse; reliabilitet; summativ bedömning; validitet;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att ta reda på om några lärare anser att bedömning av läsförståelse har betydelse för elevers läsförståelseutveckling, samt belysa hur lärarna ser på sina förutsättningar att bedöma läsförståelse. Lärarnas tankar om ämnet exponeras genom semistrukturerade intervjuer. LÄS MER