Sökning: "bedömning av person"

Visar resultat 1 - 5 av 372 uppsatser innehållade orden bedömning av person.

 1. 1. Utvärdering av svensk enkät för ”Ecological Momentary Assessment” (EMA) av ljudmiljöer för äldre med hörselnedsättning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Mari Ivarsson; [2021-02-02]
  Nyckelord :Audiologi; Hörselnedsättning; Hälsosamt åldrande; Ekologisk momentan bedömning; Rådgivning; Demens; Audiology; Hearing impairment; Healthy ageing; Ecological momentary assessment; Counselling; Dementia;

  Sammanfattning : Background: The population of older people with hearing impairment is increasing. Causality occurs between hearing impairment and cognitive decline. Healthy ageing needs to be promoted. LÄS MER

 2. 2. Är det barnpornografi? - Om hur misstänkt barnpornografiskt material prövas av domstolarna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Lisa Lewander; [2021]
  Nyckelord :Straffrätt; barnpornografibrott; Law and Political Science;

  Sammanfattning : När är en bild barnpornografisk? Frågan kan utredas rättsdogmatiskt, men också empiriskt genom att domstolarnas prövningar av misstänkt barnpornografiska bilder undersöks. Det är inte självklart att de olika utredningsmetoderna ger samstämmiga svar; domare dömer inte nödvändigtvis på ett sätt som överensstämmer med gällande rätt. LÄS MER

 3. 3. Rapporteringspliktiga arrangemang - Får den enskilde vägra lämna uppgifter utan risk för sanktion?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Alexander Tale; [2021]
  Nyckelord :rapporteringspliktiga arrangemang; EU; DAC; DAC-6. skatt; beskattningsrätt; skatterätt; direkt beskattning; administrativt samarbete; mänskliga rättigheter; Law and Political Science;

  Sammanfattning : År 2018 antog EU ett ändringsdirektiv vad gäller obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning, benämnt ”DAC 6”, med vilket ett regelverk om rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang införs. Genom detta ändringsdirektiv ålades medlemsstaterna att införa regler med vilka skatterådgivare, och i vissa fall skattebetalare, förpliktas att till behörig myndighet rapportera vissa skatteupplägg som uppvisar någon av de i ändringsdirektivet uppräknade egenskaper som utgör en indikator på en potentiell risk för skatteflykt. LÄS MER

 4. 4. Ergonomiskt utvärderingsverktyg för arbetskraft över 55 år

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Samuel Nilsson Hagland; Mattias Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Ergonomics; older workforce; social sustainability; Ergonomi; äldre arbetskraft; social hållbarhet;

  Sammanfattning : I denna studie beskrivs hur verktyget PAFS (Priority Assessment For Seniors) utvecklats. PAFS är ett verktyg som har sin grund i lastbilstillverkaren Scanias befintliga standarder för bedömning av ergonomisk belastning. LÄS MER

 5. 5. Bedömning av tryckskador hos individer med mörk hudpigmentering

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Abdiaziz Abdulle; [2021]
  Nyckelord :Dark skin; pigmentation; pressure injuries; pressure ulcer; Mörk hud; pigmentering; tryckskador; trycksår;

  Sammanfattning : Introduktion: Trycksår räknas som en vårdskada, som drabbar mest individer som är sängbundna och rullstolsburna.Trycksår är associerade med många olika medicinska tillstånd. Vårdskadan kan leda till förlängd vårdtid hos individer samt krävar mer kostnad. Personer med mörkt hudpigment löper större risk att utveckla trycksår. LÄS MER