Sökning: "bedömning färdighet"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden bedömning färdighet.

 1. 1. Bedömning i stora klasser : En studie om lärarnas bedömningspraktik om elevers muntliga färdighet i stora klasser

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Britta Stålnacke; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få ökad kunskap om ämneslärares bedömningspraktik vad gäller elevers muntliga färdigheter i stora elevgrupper. Kvalitativa intervjuer genomfördes med fyra ämneslärare i språk som undervisar klasser med ca. 35 till 40 elever. LÄS MER

 2. 2. Egen färdighet eller didaktik? : En studie av examinationsuppgifterna på idrottslärarutbildningen och dess koppling till skolans styrdokument

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Johanna Torbjörnsdotter; Sandra Holm; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Aim The aim of this study is to investigate the examination elements of education in ball games and friluftsliv at the Swedish School of Sport and Health Sciences in Stockholm, their connection to the national curriculum in physical education (PE) and their relevance to the scholars future role as teachers in PE. What should the scholars know according to the examination tasks? How do the teacher educators assess the examinations tasks? How do the scholars experience the examination tasks and the tasks assessments? Method In this study two methods has been applied for the collection of data. LÄS MER

 3. 3. ”Det kan vara bra men ändå tekniskt dåligt det är det som gör det svårt i bedömningen” : en studie om hur utbildade lärare bedömer praktiska färdigheter i specialidrott på NIU

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Kim Hellqvist; Max Enström; [2017]
  Nyckelord :NIU; Bedömning; Specialidrott;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med denna studie är att undersöka och öka kunskapen om lärares bedömning av elevers kunskaper i specialidrott på gymnasiet. Frågeställningar: 1: Hur bedömer lärare som undervisar i specialidrott på NIU praktisk färdighet inom handboll och fotboll? 2: I vilken omfattning använder sig lärare inom specialidrott av ämnesplanen och bedömningsstödet? Metod Studien använde kvalitativ metod i form av intervjuer. LÄS MER

 4. 4. Vilka kunskapssyner präglar lärares undervisning?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Michelle Karlbrand; Johan Stigendal; [2016]
  Nyckelord :Kunskapssyn; Summativ; Formativ; Lärare;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att försöka få en förståelse för vilka kunskapssyner lärare har och om de känner att det speglas i deras undervisning. Anledningen till att vi valde att rikta in oss på detta ämne var att vi är nyfikna på vilka kunskapssyner lärare har. Vi har då valt att intervjua fem lärare till vår undersökning. LÄS MER

 5. 5. SVAN-provet : - en föråldrad kvarleva eller är det användbart?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Eva Escoz; [2016]
  Nyckelord :SVAN-prov; svenska som andraspråk; prov; språktest; lucktest;

  Sammanfattning : 1983 tillkom de s.k. SVAN-proven i ämnet svenska som andraspråk för grundskolan. Syftet med proven var att kunna bedöma tvåspråkiga elevers färdighet i svenska och ge underlag för rättvis resursfördelning. LÄS MER