Sökning: "bedömning matris"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden bedömning matris.

 1. 1. Vad är nästa steg? : Om återkoppling och lärande i tekniksalen.

  L3-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Jonatan Westergren; [2021]
  Nyckelord :formativ återkoppling; elevers upplevelser; skolämnet teknik; tematisk analys; matris på processnivå;

  Sammanfattning : Utvecklingsarbetets studieobjekt, formativ bedömning, är mycket stort och har beforskats rikligt under de senaste 30 åren. Med ett sociokulturellt perspektiv på lärande är det dock angeläget att belysa kontextspecifika parametrar såsom skolämne, geografi, åldersgrupper med mera. LÄS MER

 2. 2. Utomhuspedagogik och bedömning i ämnet biologi : Lärares syn på bedömning som en del av utomhuspedagogik

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Joakim Johansson; Ingela Grankvist; [2021]
  Nyckelord :Bedömning; biologi; lågstadiet; lärare; utomhuspedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med ökad kunskap kring lärares uppfattningar om bedömning i arbetet med utomhuspedagogik som en del i ämnet biologi. Vidare vill vi ta reda på hur lärare kartlägger sina elevers kunskaper samt vilka möjligheter och hinder lärare upplever i arbetet med utomhuspedagogik och bedömning. LÄS MER

 3. 3. Bedömningsmatris på yrkesprogram. : En studie av yrkeslärares arbete med framtagning av bedömningsstöd i yrkesämnen.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Peter Dahlström; [2018]
  Nyckelord :Bedömningsmatris; Bedömningsstöd; Matris; Formativ bedömning; Praktisk kunskap; Kollegialt lärande; Systematiskt kvalitetsarbete; Skolutveckling;

  Sammanfattning : Denna studie har haft som syfte att undersöka hur yrkeslärare har arbetat med att ta fram ett bedömningsstöd/matris i yrkesämnen. Yrkeslärarna på den aktuella skolan upplevde svårigheter med att tolka progressionsorden i Skolverkets betygskriterier vid bedömning av praktisk kunskap och vid betygsättning. LÄS MER

 4. 4. Framtagning av bedömningsmall av produktleverantörer i stålbyggnadsbranschen : Fallstudie på Llentab AB

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Berhan Karakas; Aleksandra Stempnik; [2017]
  Nyckelord :Kraljic matris; leverantörsbedömning; standardiserad bedömningsmall; inköpsprocess; Multi-Criteria Decision Making; Analytical Hierarchical Process; BFP-Bedömningsmall för produktleverantörer.;

  Sammanfattning : Inköp och leverantörsval påverkar företags konkurrenskraftighet. För att behålla sin position på marknaden och skapa långsiktiga relationer måste företag välja rätt partnerföretag. LÄS MER

 5. 5. Hur matematiklärare vid ett gymnasium upplever Kunskapsmatrisen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för ämnesdidaktik och matematik

  Författare :Clas Henning; [2017]
  Nyckelord :Matematik; matematikdidaktik; formativ bedömning; interaktiva hjälpmedel; digitala verktyg; matematikundervisning; Kunskapsmatrisen;

  Sammanfattning : Matematikämnet har på senare tid fått en allt större uppmärksamhet, inte minst genom de resultat som publicerats i samband med de internationella undersökningarna PISA och TIMMS. Skolverkets intentioner att skapa ett större fokus kring de förmågor som presenteras i kursplanen och ämnesplanen i matematik har öppnat upp för att den formativa bedömningen alltmer kan ta plats inom dagens pedagogiska praktik. LÄS MER