Sökning: "bedömningsgrunder för beslut"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden bedömningsgrunder för beslut.

 1. 1. Förtäckt värdeöverföring – en aktiebolagsrättslig analys ur ett rättssäkerhetsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Philip Lagerström; [2021]
  Nyckelord :associationsrätt; förmögenhetsrätt; rättshistoria; rättsvetenskap; värdeöverföring; förtäckt värdeöverföring; öppen värdeöverföring; rättssäkerhet; materiell rättssäkerhet; formell rättssäkerhet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar utreda värdeöverföringsbegreppets historia, dess definition samt hur bestämmelserna rörande förtäckta värdeöverföringar förhåller sig gentemot rättssäkerhet. Sedan begreppets introduktion i den svenska aktiebolagslagen har detsamma varit föremål för diskussion. LÄS MER

 2. 2. Samhällsfarliga konflikter - En undersökning av begreppsdefinitionen med utgångspunkt i konflikten i Göteborgs hamn, samt en komparativ studie av hanteringen av samhällsfarliga konflikter i Sverige och Danmark

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anna Jansson; [2018]
  Nyckelord :Kollektiv arbetsrätt; Samhällsfarliga konflikter; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I förevarande uppsats undersöks det svenska systemet för hantering av samhällsfarliga konflikter. Uppsatsen kommer dels att diskutera det svenska definitionsbegreppet av sådana konflikter med utgångspunkt i aktuell konflikt i Göteborgs hamn, dels genomföra en komparativ studie med det danska arbetsrättsliga systemet för att hantera uppkomsten av sådana konflikter. LÄS MER

 3. 3. Kontinuitetsprincipen - en princip under utveckling

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Annelie Blomquist; [2014]
  Nyckelord :law; familjerätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : According to the Swedish parental code 6 chapter 2 a§, the best interest of the child shall be conclusive for all decisions in matters of custody, residency and right to access. The best interest of the child is a principle which can be found in national legislation as well as in international documents. LÄS MER

 4. 4. Hets mot folkgrupp : Tolkning och tillämpning av omstridd lag

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Simon Hofling; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Lagen hets mot folkgrupp tillkom 1948 med huvudsakligt syfte att motverka antisemitiskpropaganda. Lagen har successivt omarbetats och getts en vidare omfattning, såväl vadgäller vilka grupper som skyddas som vilken sorts uttalanden som kan föranleda straffansvar. LÄS MER

 5. 5. Hållbar utveckling och översvämningsrisker : En analys av kommunala bedömningsgrunder vid stadsutveckling i vattennära områden

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Helena Hakkarainen; [2013]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; översvämningsrisker; riskhantering; stadsplanering;

  Sammanfattning : Klimatförändringar med en framtida temperaturökning som följd kommer sannolikt leda till kraftigare nederbörd för Sveriges del, vilket i sin tur ökar riskerna för översvämningar. En sådan utveckling skulle bli särskilt problematisk för infrastruktur och bebyggelse i anslutning till vatten. LÄS MER