Sökning: "bedömningsmatris"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade ordet bedömningsmatris.

 1. 1. Likvärdig bedömning och det nationellaprovbetygets värde : En studie om stadieövergångar, uppgiftsbeskrivningar och bedömningsmatriser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Rebecka Andersson; [2023]
  Nyckelord :Nationella prov; diskursanalys; textanalys; värdeord; bedömningsmatris;

  Sammanfattning : I Sverige skrivs de nationella proven i svenska vid flera tillfällen under elevernas skolgång, och syftar till att stödja betygssättningen och öka chansen för likvärdiga betyg. Syftet med denna studie är att undersöka vad lärare tillskriver för betydelse till, och hur de resonerar om, de nationella provens roll i stadieövergången mellan högstadiet och gymnasiet, vilken påverkan de nationella proven har på elevers slutbetyg och vilka kunskaper bedömningsmatrisen för de nationella proven faktiskt säger att eleverna ska bemästra. LÄS MER

 2. 2. Den ofrivilligt (?) digitala ledaren : En studie om den av Covid-19 pandemin påtvingade digitala omställning av ledarskap och styrning i kommunikations- och informationsväxling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Mats Andersson; Marcus Bjuhr; [2022]
  Nyckelord :Business process management; Covid-19; Digitalization; Digital economy; Process innovation; Leadership; Manager;

  Sammanfattning : Titel: Den ofrivilligt digitala ledaren – en studie om den av Covid-19 pandemin påtvingade digitala omställning av ledarskap och styrning i kommunikations- och informationsväxling Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi (Examensarbete på grundnivå) Författare: Mats Andersson & Marcus Bjuhr Handledare: Akmal Hyder Examinator: Aihie Osarenkhoe Datum: 2022-05-25   Syfte: Syftet är att undersöka och förstå hur Covid-19 pandemin påverkat ledarskapets digitala omställning i svenska företag samt att förklara hur verksamheterna hanterat den snabba förändringen av kommunikations- och informationskanaler. Metod: Denna studie använder en kvalitativ metod med en hermeneutisk kunskapssyn vilken erkänner komplexiteten i sociala strukturer och tolkar möjliga sanningar genom verkligheten. LÄS MER

 3. 3. Likvärdig bedömning i svenskämnet : En kvalitativ undersökning av svensklärares bedömning av novellanalyser i svenskämnet i gymnasieskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Julia Molin; [2022]
  Nyckelord :likvärdighet; samstämmighet; bedömningsmatriser; gymnasieskolan; svenskämnet;

  Sammanfattning : Studien har tagit sin utgångspunkt ur läraryrkets frågor som handlar om likvärdig bedömning. Syftet har varit att ge ett kunskapsbidrag till forskningsfältet om bedömningspraktiker med fokus på likvärdighet utifrån tre svensklärares ifyllda bedömningsmatriser av tre elevers novellanalyser i kursen svenska 2. LÄS MER

 4. 4. Fysiskt partnervåld i HBTQ-relationer - påverkan på patientens beteenden och upplevda hälsa samt tillämpade hanteringsstrategier : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Carolina Höög; Kajsa Pärsdotter; [2022]
  Nyckelord :LGBTQ; Intimate Partner Violence; Coping Strategies; Help Seeking; Mental Illness; HBTQ; Partnervåld; Hanteringsstrategier; Hjälpsökande; Psykisk Ohälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund Partnervåld innebär att en person på något sätt våldför sig på eller skadar personen den har en romantisk relation med. Våldet kan ske på olika sätt, men den aktuella litteraturöversikten utgick från det fysiska våldet. Risken att utsättas för partnervåld är högre i en HBTQ-relation än i en heterosexuell relation. LÄS MER

 5. 5. Mänskligare städer : Framtagande av en ny bedömningsmetod för social hållbarhet och bedömning av Kronoparkens centrum i Karlstad

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknik

  Författare :William Woxnerud; [2022]
  Nyckelord :social sustainability; urban development; built environment; on-site assessment; social hållbarhet; stadsplanering; byggd miljö; platsbedömning;

  Sammanfattning : The concept of sustainability includes three dimensions: ecological-, economical- and social sustainability. Of these dimensions, social sustainability is the hardest to measure and define. Consequently, the social dimension is often ignored in urban development. LÄS MER