Sökning: "bedömningsprincip"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet bedömningsprincip.

  1. 1. Formativ Bedömning i Religionskunskap

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

    Författare :David Ron; [2016]
    Nyckelord :assessment; bedömning; bedömningsmetod; bedömningsstrategi; bedömningsprincip; formativ bedömning; formative; intervjumetod; lärande; religionskunskap; religionskunskap; religionsdidaktik;

    Sammanfattning : I detta examensarbete undersöks hur formativ bedömning varierar mellan lärare i religion för grundskolans årskurser 7-9 för att få djupare förståelse för bedömningsstrategier. Arbetet syftar också till att få kunskap om ämnet. LÄS MER