Sökning: "bedömningssätt"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet bedömningssätt.

 1. 1. "Men vadå eleverna kan väl läsa" : Mätning av läsförståelse på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Svenska språket

  Författare :Julia Gillqvist; [2017]
  Nyckelord :Mäta läsförståelse; svenska; svensklärare; gymnasieskola; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Denna studie har en tidigare genomförd litteraturstudie som bakgrund vilken syftade till att kartlägga den kunskapssyn som ligger bakom mätning av elevers läsförståelse. Litteraturstudien visade att forskningsområdet är eftersatt men i en försiktig slutsats konstaterades att det nationella läsförståelseprovet under Lgy11 bättre verkar spegla samhällets kunskapssyn än under Lpf94. LÄS MER

 2. 2. Nämndemannasystemet ur ett rättssäkerhetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Clara Kampe; [2017]
  Nyckelord :allmän rättslära; processrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The focus of my thesis has been the Swedish lay judges. My purpose has been to examine the Swedish system of lay judges and furthermore study it in relation to legal certainty. LÄS MER

 3. 3. Barnkonventionen som svensk lag -- för barnets bästa?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Thea Palmqvist; [2016]
  Nyckelord :Familjerätt; Barnkonventionen; Inkorporering; Barnets bästa; Barnets rätt att komma till tals; Införlivandemetoder; SOU 2016:19; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In February 2016 The Inquiry on the rights of the child handed over a proposal for an act on incorporating the UN Convention on the Rights of the Child (CRC) into Swedish law. The purpose of this essay has been to illuminate this proposal in view of the principle of the best interests of the child, and the question at issue has been if the principle would get affected of incorporation, and in that case how. LÄS MER

 4. 4. Bedöma eller berömma? Niondeklassares kamrat- och självbedömning vid ensemblemusicerande i musikundervisningen

  Master-uppsats, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Johan Alm; [2014]
  Nyckelord :Lärande bedömning; kamratbedömning; självbedömning; kritiska aspekter; ensemblespel; cirkelogram; musikalisk kvalitetsuppfattning; transparent bedömning; bedömningsmatris; återkoppling; Performing Arts;

  Sammanfattning : Lärande bedömning är den kanske starkaste pedagogiska riktningen inom svensk skola just nu. Bedömning ska enligt den inte användas i första hand för att sätta betyg och sortera, utan vara en utgångspunkt för att eleven ska lära sig mer. Kamrat- och självbedömning blir viktiga ingredienser i undervisningen. LÄS MER

 5. 5. Betyg och bedömning för elevers lärande och motivation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Katja Jensen; Anna Jonsson; [2013]
  Nyckelord :Betyg; Bedömning; Motivation; Lärande; Självförtroende; Självkänsla; Utveckling;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ studie vars syfte är att undersöka betygens och bedömningens betydelse för elevers lärande och motivation. Lärarnas och elevernas intervjusvar tolkas och analyseras utifrån ett sociokulturellt perspektiv samt tidigare forskning. LÄS MER