Sökning: "befattningar och roller"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden befattningar och roller.

 1. 1. Stödjande funktioner: smörjmedlet som gör attmaskineriet ska fungera : En undersökning av HRs roll vid intern kommunikation

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv; Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Julia Björklund Bergström; Karin Strömberg; [2018]
  Nyckelord :Intern Kommunikation; Kommunikation; Medarbetare; Human Resource Management; Organisation; Implementering;

  Sammanfattning : Intresset för att studera intern kommunikation startade när vi själva insåg områdets komplexitet och utmaningar. Fascinationen över att kommunikation, som är ständigt förekommande i alla typer av sammanhang, kan vara så svårt att hantera bidrog till utformandet av studiens syfte och frågeställningar. LÄS MER

 2. 2. Dataskyddsförordningens organisatoriska påverkan på privata bolag

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Li Pettersson; [2017]
  Nyckelord :Dataskyddsförordning; PuL; General Data Protection Regulation;

  Sammanfattning : Idag regleras personuppgiftsbehandlingar i Sverige främst genom Dataskyddsdirektivet och personuppgiftslagen. I takt med den omfattande användningen och utvecklingen av internet, av såväl privatpersoner som företag, krävs en uppdatering kring dataskydd för personuppgifter. LÄS MER

 3. 3. Effektivare arbetsprocesser genom tydligare arbetssätt och befattningar : En studie inom inköp- och materialförsörjningsprocessen vid Trafikverket

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Linda Lückner; [2016]
  Nyckelord :Roller; befattningar; Lean; Självsyrande Team; Kommunikation; Arbetsmotivarion; Business excellence; processorganisation; arbetsätt; flödesorienterad styrning;

  Sammanfattning : Brister i Trafikverkets inköpsprocess och materialförsörjningsprocess har lett till att de uppsatta målen för Leveransprecision från leverantör, Leveransprecision till kund, Servicegrad till kund och Framförhållningsmått de senaste åren inte har uppnåtts. Det finns i dagsläget otydlighet i ansvar och beslutsvägar inom processerna, skillnader i arbetssätt i olika delar av landet samt ett stuprörstänk som resulterar i dålig samordning och samarbete. LÄS MER

 4. 4. Balansen mellan arbetsrollen och familjerollen : hur några manliga chefer upplever att de förenar dessa roller

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Birgitta Sörensen; Pascale Harrysson; [2012]
  Nyckelord :ambivalens; balans; flexibla arbetstider; föräldraledighet; rollfördelning;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att få en djupare förståelse för hur några manliga chefer upplevde att de lyckats förena sin yrkesroll med familjerollen och uppnå balans mellan dessa roller. Studien baserades på följande frågeställningar:Hur har balansen sett ut mellan familjeliv och arbetsliv?  Hur har föräldraledigheten sett ut? Hur har rollfördelningen varit i hemmet? Metodologiskt har en semistrukturerad intervjuform med en förbestämd intervjuguide använts. LÄS MER

 5. 5. Den fragmenterade coachen - en fallstudie i en säljande organisation

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mikael Tordenmalm; Fredrik Mårtensson; Max Ivarsson; [2006]
  Nyckelord :coach; ledarstil; roll; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Att skapa en försåelse för innebörden av begreppet coach samt att differentiera detta begrepp inom den studerade organisationen. Metod: En abduktiv forskningsansats har använts och metoden har varit kvalitativ. LÄS MER