Sökning: "befintligt bostadsbestånd"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden befintligt bostadsbestånd.

 1. 1. Trångboddhet i samhället

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Mia Gorusanovic; Emma Erson; [2019]
  Nyckelord :Nyckelord: Trångboddhet; trångboddhetsnormer; preferenser; Malmö; bostadsval; externaliteter Keywords: Crowded living; crowded living standard; preferences; housing choice; externalities; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : For a long time crowded living has been a well-known topic in Swedish housing policy. In 1946, as a result of bad housing conditions in Sweden, the first actions were taken to fight against crowded living. LÄS MER

 2. 2. Social hållbarhet – en tillgänglighetsinventering i Jönköping

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Emma Rydell; Jennifer Andersson; [2018]
  Nyckelord :Accessibility inventory; TIBB; existing housing stock; cost analysis and accessibility adjustment; Tillgänglighetsinventering; TIBB; befintligt bostadsbestånd; kostnadsanalys samt tillgänglighetsanpassning;

  Sammanfattning : Purpose: This thesis investigates the accessibility in the existing housing stock in Jönköping. The inventory was carried out with the help of the handbook Accessibility in Existing Housing abbreviated as TIBB. LÄS MER

 3. 3. Sänkt energiförbrukning med byte av energisystem eller energieffektivisering : Ekonomisk analys av fjärrvärme, bergvärme och luft-vatten värmepump i äldre fastigheter kontra energieffektiviseringsåtgärder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för kemiteknik

  Författare :Elin Westerberg; [2017]
  Nyckelord :District heating; heat pumps; energy efficiency; energy-consumption; multi-family houses; real estate; economic analysis; Life Cycle Cost; payback.; Fjärrvärme; bergvärmepump; luft-vatten värmepump; energisystem; flerbostadshus; fastighet; ekonomisk analys; återbetalningstid; teknisk livslängd; payback-metoden; livscykelkostnad; energieffektivisering.;

  Sammanfattning : Fjärrvärme är det dominerande uppvärmningssättet för flerbostadshus i Sverige och dess konkurrent är värmepumparna som blivit allt mer effektiva och fått en bättre slagkraft på marknaden. Samtidigt har regeringen satt upp 2020 målen, för att sänka och förbättra Sveriges energianvändning. LÄS MER

 4. 4. Att skapa trygga och tillgängliga boendemiljöer : Hur man med relativt små medel och insatser kan förbättra tillgängligheten i befintliga fastigheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande

  Författare :Linda Chebil; [2016]
  Nyckelord :Tillgänglighetsinventering; Tillgänglighet; Hyresfastighet; TIBB; HSB;

  Sammanfattning : Det befintliga bostadsbeståndet i Sverige står inför stora utmaningar och restaurering är ett faktum då vi inte bygger bostäder i samma takt som vår befolkning ökar. Rapporten syftar till att möjliggöra för äldre och funktionshindrade att bo kvar längre i sina hem men även underlätta och förebygga för personer som idag inte har några rörelsehinder att enkelt förflytta sig i och kring den egna bostaden. LÄS MER

 5. 5. Energisparåtgärder i samband med påbyggnad av nya bostäder : En fallstudie av Röda längan i IDA ICE

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Sara Andersson; [2016]
  Nyckelord :BBR; geothermal heating; residential densification; energy; energy demand; energy savings; residential buildings; FTX; IDA ICE; profitability; million programme; reconstruction; Pay-back; extension; renovation; social requirements; extension; volume elements; BBR; bergvärme; bostadsförtätning; energianvändning; energibehov; energibesparing; energiprestanda; energisparåtgärder; flerbostadshus; FTX; IDA ICE; lönsamhet; miljonprogrammet; ombyggnad; Pay-back; påbyggnad; renovering; samhällskrav; tillbyggnad; volymelement; våningspåbyggnad;

  Sammanfattning : I takt med att äldre byggnader i vårt bostadsbestånd blir i allt större behov av omfattande renoveringar, skärps även våra samhällskrav ytterligare. Då gäller det i samband med renovering att finna hela åtgärdspaket som både ger energibesparing men samtidigt är ekonomiskt lönsam. LÄS MER