Sökning: "befogenheter"

Visar resultat 1 - 5 av 299 uppsatser innehållade ordet befogenheter.

 1. 1. DUBBELT UPPDRAG - MELLAN TVÅNG OCH RELATION - En kvalitativ studie om hur behandlingspedagoger på SiS ungdomshem upplever sin yrkesroll

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Frida Alm; Lina Barksten; [2021-09-17]
  Nyckelord :behandlingspedagoger; relationer; befogenheter; makt; allians;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka den dubbla roll som behandlingspedagoger som arbetar inom Statens institutionsstyrelse (SiS) har och vilka strategier de har för att hantera den. Med dubbel roll menar vi att samtidigt som behandlingspedagogerna skall arbeta behandlande och stödjande och ha goda relationer med ungdomarna, också har särskilda befogenheter de ibland behöver använda gentemot ungdomarna. LÄS MER

 2. 2. Att våga utmanas för att utvecklas - tolkningar, förväntningar och tillit i rektors pedagogiska ledarskap över undervisningen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Jonatan Bengtsson; Pontus Paulin Hugo; [2021-08-27]
  Nyckelord :Rektors pedagogiska ledarskap; rektor; rektorsrollen; pedagogiskt ledarskap; transformativt ledarskap; lärares autonomi; tolkning; förväntning; tillit; tillitsfulla relationer; skolpolicy; policyimplementering;

  Sammanfattning : Studiens övergripande syfte var att undersöka rektorer och lärares tolkningar respektive lärares förväntningar på rektors pedagogiska ledarskap, samt tillit som en förutsättning för ledarskapets innehåll och karaktär. Diskrepansen mellan rektors formella befogenheter och vilken legitimitet rektor får från lärarlaget har därmed undersökts, liksom hur fokuset på rektors pedagogiska ledarskap och utvecklingen av undervisningen väcker frågor om gränsdragningen mellan rektor och lärare som två skilda professioner. LÄS MER

 3. 3. Polisens befogenhet att använda kroppskameror: En offentligrättslig studie av grundläggande fri- och rättigheter i förhållande till polisens användning av kroppskameror

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Beatrice Schütt; [2021]
  Nyckelord :Polisens användning av kroppskameror; polisen; kroppskameror; polisiära befogenheter; övervakning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Ledarskapets betydelse : En kvalitativ studie om ledarens syn på delaktighet och kommunikation i förbättringsarbetet

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Agron Kadrija; [2021]
  Nyckelord :Total Quality Managment; the cornerstone model; continuous improvement; participation; leadership; leadership styles.; Offensiv kvalitetsutveckling; hörnstensmodellen; ständiga förbättringar; delaktighet; ledarskap; ledarskapsstilar;

  Sammanfattning : Vad som kännetecknar ett bra ledarskap har intresserat människor i alla tider. För att kvalitetsarbetet ska förbli framgångsrikt krävs det ett starkt och engagerat ledarskap för att åstadkomma en kultur avseende kvalitetsutveckling. LÄS MER

 5. 5. Den akademiska individens rättssäkerhet inom EU:s gränser : En europarättslig studie om hur yrkesregleringen påverkat svensk offentlig rätt med fokus på principen om god förvaltning

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Juridik

  Författare :Leyla Henriksen; Lira Kolaric; [2021]
  Nyckelord :Yrkeskvalifikationer; principen om god förvaltning; processuell och institutionell autonomi; rättssäkerhet; akademisk individ; EU-rätt; nationell rätt; harmoniseringsåtgärder; likabehandlingsprincipen; omsorgsprincipen; proportionalitetsprincipen.;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG om erkännandet av yrkeskvalifikationer utifrån den akademiska individens rättssäkerhet inom EU:s gränser. Studien grundar sig på en europarättslig studie om hur yrkesregleringen påverkat svensk offentlig rätt med fokus på principen om god förvaltning. LÄS MER