Sökning: "befrämjar"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade ordet befrämjar.

 1. 1. Andraspråksutvecklingsarbetet i praktiken : En kvalitativ studie om svenska som andraspråklärares syn på andraspråksutvecklande arbetssätt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Cejna Demirsoy; Sophie Aleke; [2022]
  Nyckelord :Svenska som andraspråk; språkutveckling;

  Sammanfattning : Bakgrund: Språkets roll är centralt för alla människor och det sätter sin prägel på livet för andraspråksindivider, genom att det påverkar deras möjlighet att komma in i samhället. Detta gör att svenska som andraspråksundervisningen blir jätteviktig för dessa individer, eftersom det är först där språkutvecklingen kan befrämjas(Skolverket, 2019, s. LÄS MER

 2. 2. -Hej! Vad kul att du är här! : – En kvalitativ studie om lärares närvarofrämjande arbete i grundskolans olika stadier.

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Ulrika Folkesson; [2021]
  Nyckelord :främja skolnärvaro; grundskola; specialpedagogik; fokusgruppintervju; tematisk analys; KASAM;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att utveckla kunskap om lärares närvarofrämjande arbete i grundskolans olika stadier samt lärares erfarenheter av vad som försvårar arbetet med att främja skolnärvaro. Genom att identifiera framgångsfaktorer och försvårande faktorer hoppas jag att studien kan bidra med ökad kunskap kring ett ämne som berör många svenska skolor idag. LÄS MER

 3. 3. Lärarens verktyg för att skapa en god lärandemiljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Erjona Mino; [2020]
  Nyckelord :ledarskap; lärarens ledarskap; relationer; klassrumsklimat;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur framgångsrika lärare etablerar ett gott ledarskap som leder till ett bra lärandemiljö. Studien utgår från ett kvalitativt synsätt och jag har valt att använda mig av kvalitativa intervjuer. Jag har intervjuat fem grundskolelärare som arbetat mellan 10-43 år i årskurs 7-9. LÄS MER

 4. 4. Macronutrients in human milk and infant formula : bioactivity and health effects

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Samantha Christensen Echavez; [2019]
  Nyckelord :macronutrients; human milk; infant formula; bioactive compounds; health effects;

  Sammanfattning : Human milk has been considered the ultimate food for infants to optimize their growth and development, but it has lately also shown to impact longterm health. Infant formula is the complementary food to neonates who are not breastfed, and its nutrients should mimic human milk as close as possible. LÄS MER

 5. 5. Motivation i violinundervisningen. : En studie om hur violinlärare motiverar elever att öva.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Andrea Öman; [2019]
  Nyckelord :motivation; violin studying; music practice; self-determination theory; interviews; motivation; fiolundervisning; övning; self-determination theory; intervjuer;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka fiollärares upplevelse av fiolelevers motivation samt hur olika former av motivation determinerar motivation till att öva mer och att fortsätta spela. Detta görs med forskningsfrågorna: Hur upplever fiollärare att de befrämjar elevernas motivation att öva fiol? Hur anser fiollärare få sina elever motiverade att vilja fortsätta spela fiol? Studiens teoretiska utgångspunkt är Self determination theory och dess syn på motivation och övning. LÄS MER