Sökning: "begär"

Visar resultat 1 - 5 av 266 uppsatser innehållade ordet begär.

 1. 1. Predictive vertical CPU autoscaling in Kubernetes based on time-series forecasting with Holt-Winters exponential smoothing and long short-term memory

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Thomas Wang; [2021]
  Nyckelord :Kubernetes; Docker; Container; Cloud Native; Cloud Computing; Resource Provisioning; Autoscaling; Predictive scaling; CPU Usage; Seasonality; Exponential Smoothing; Long short-term memory; Time-series Analysis; Kubernetes; Docker; Container; Cloud Native; Cloud Computing; Resursförsörjning; Autoskalning; prediktiv skalning; CPU Användning; Säsongsmässighet; Exponentiell utjämning; långt korttidsminne; tidsserieanalys;

  Sammanfattning : Private and public clouds require users to specify requests for resources such as CPU and memory (RAM) to be provisioned for their applications. The values of these requests do not necessarily relate to the application’s run-time requirements, but only help the cloud infrastructure resource manager to map requested virtual resources to physical resources. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans attityd till eutanasi och läkarassisterat självmord : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Andrea Saunes; Malin Stenmark; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduktion/Bakgrund: Vissa sjukdomstillstånd är obotliga och kan leda till lidande. Sjuksköterskan har främsta patientkontakten även med de patienter som begär någon form av dödshjälp. LÄS MER

 3. 3. Inte någons hemmafru : kvinnliga stereotyper i svenska kokböcker med utgångspunkt i Lotta Lundgrens kokbok “Om jag var din hemmafru”

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Sabina Kulic; Emelie Bronstorp; [2021]
  Nyckelord :genus; hemmafru; kokböcker; könsstereotyper; semiotisk bildanalys; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker hur kvinnlighet uttrycks visuellt i svenska kokböcker från två olika tidsperioder. Studien utgår från Lotta Lundgrens kokbok Om jag var din hemmafru: eller hur man får en vardag att smaka som en lördag (2011) och jämför den med tre separata kokböcker från 40-och 50-talet. LÄS MER

 4. 4. Opioidbehandling vid narkotikamissbruk : En jämförelse mellan buprenorfin och metadonbehandling

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Sara Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Metadon; Buprenorfin; Opioider;

  Sammanfattning : Bakgrund: Missbruk av opioider är substanser med morfinliknande effekter har ökat i hela världen men framförallt i USA och senaste åren även i Europa. År 2016 var det 11,8 miljoner amerikanare som var 12 år eller äldre och som missbrukade farmaceutiska opioider (92%), kombination av opioider och heroin (5,4%) eller endast heroin (2,6%). LÄS MER

 5. 5. Metadon eller buprenorfin vid farmakologisk behandling av opioidberoende? : Effekt och säkerhetsaspekter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Lara Ali; [2021]
  Nyckelord :Buprenorfin; metadon; opioidberoende; substitutionsbehandling;

  Sammanfattning : Bakgrund: Opioider är det övergripande begreppet för substanser med affinitet för opioidreceptorer som framkallar morfinliknande effekter bland annat sedering, smärtlindring, muskelavslappning och eufori. Samtliga opioider har beroendeframkallande effekter som står för en global missbruksproblematik. LÄS MER