Sökning: "begäran om förhandsavgörande"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden begäran om förhandsavgörande.

 1. 1. EU-DOMSTOLEN OCH PRIVATA AKTÖRER - Analys av EU-Domstolens dömande i begäran om förhandsavgörande

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Gustaf Åhman; [2021-06-21]
  Nyckelord :EU-domstolen; begäran om förhandsavgörande; europeisk integration; neofunktionalism; intergovernmentalism; privata aktörer; offentliga aktörer; medlemsstater; Europeiska Kommissionen;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to analyse whether the Court of Justice of the European Union (CJEU) tends to rule in favour of a certain type of private actor in cases against public actors brought to the Court via the preliminary ruling mechanism. The role played by the CJEU in European integration is debated by scholars defending two different integration theories. LÄS MER

 2. 2. Att tillgängliggöra för allmänheten – om upphovsrättsersättning vid uthyrning av bilar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Oscar Bengtsson; [2019]
  Nyckelord :Immaterialrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En upphovsman kan enligt 2 § URL tillgängliggöra ett verk för allmänheten på fyra sätt. Eftersom begreppet kommer från EU-rätten är EU-domstolens domar ledande för tolkningen av begreppet. Svensk upphovsrätt skyddar både upphovsmän och utövande konstnärers ensamrätt till sina verk och inspelningar. LÄS MER

 3. 3. Arbetstagarskyddet vid verksamhetsövergång med flera förvärvare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johanna Svensson; [2019]
  Nyckelord :Arbetstagarskydd; verksamhetsövergång; överlåtelsedirektivet; arbetsrätt; EU-rätt; LAS; MBL; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The protection of employees in the case of business transfers is regulated within the European Union (EU) by Council Directive 2001/23/EC of 12 March 2001 on the approximation of the laws of the Member States relating to the safeguarding of employees’ rights in the event of the transfer of under-takings, businesses or parts of undertakings or businesses (Transfer of Un-dertakings directive). In Swedish law, the rules have been implemented through amendments to the law (1982:80) on employment protection (LAS) and law (1976:580) on co-determination in working life (MBL). LÄS MER

 4. 4. Högsta instansers hantering av begäran om förhandsavgörande ur ett rättighetsperspektiv. En utredning av de rättigheter enskilda kan göra anspråk på vid högsta instans inhämtande av förhandsavgörande från EU-domstolen.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Hillevi Ekbrand; [2016-11-23]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Förhandsavgörandeinstrumentet har haft en stor betydelse för utvecklingen av EU-rätten. Säkerställandet av EU-rättens enhetliga genomslag synes ofta vara det främsta skälet till att förhandsavgörandeinstrumentet existerar. Förhandsavgörandeinstrumentets betydelse för den enskilde individen hamnar av någon anledning ofta i skymundan. LÄS MER

 5. 5. UBER - Ren transportverksamhet eller elektronisk informationsförmedling?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Camilla Jarnér; [2016]
  Nyckelord :EU-rätt; EU-law; Fri rörlighet av tjänster; Free movement of services; Anmälningsdirektivet; Transparacy Directive; Tjänstedirektivet; Service directive; E-handelsdirektivet; E-commerce directive; Informationssamhällets tjänster; Information society service; Tjänst på transportområdet; Transport service; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks begreppet tjänst och vad som utgör en tjänst tillhörande informationssamhället samt en tjänst på transportområdet. Utredningen görs med anledning av att en spansk domare fattat beslut om att inhämta ett förhandsavgörande där EU-domstolen ska undersöka huruvida tjänsten Uber utgör en tjänst tillhörande informationssamhället eller istället utgör ren transportverksamhet. LÄS MER