Sökning: "begåvade barn matematik"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden begåvade barn matematik.

 1. 1. Oavsett, så gäller det att hitta eleven där den är, oavsett om den är i svårigheter eller i "lättigheter" : En studie om implementering av handlingsplaners innehåll gällande särskild begåvning i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Jessica Lindau; Eva Silfver; [2017]
  Nyckelord :behov; identifikation; matematisk förmåga; stöd; särskild begåvning;

  Sammanfattning : Syftet med vårt arbete är att beskriva om och hur handlingsplaners innehåll gällande särskild begåvning i matematik implementeras i verksamheten. Med hjälp av kvalitativa intervjuer vill vi undersöka vilka rutiner och metoder som finns när det gäller att uppmärksamma särskilt begåvande barn och elever i matematik och vilket stöd och vilka metoder som används för att tillgodose dessa elevers behov. LÄS MER

 2. 2. Matematikbegåvade elever : En studie om hur fyra lärare talar om sitt arbete med matematiskt begåvade elever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap

  Författare :Josefine Norén; Stina Blomqvist; [2012]
  Nyckelord :Mathematics; Gifted children; High achievers; Begåvade elever; Matematik didaktik; Multipla intelligenser;

  Sammanfattning : Många som arbetar i skolan är överens om att barn bör ha möjlighet att lära sig på olika sätt. En teori som utgår från detta är Gardners teori om multipla intelligenser. LÄS MER

 3. 3. Begåvade barn ­ en investering för framtiden

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Monita Hellström; Anna-Karin Andersson; [2007]
  Nyckelord :begåvning; förmåga; individualisering; matematik;

  Sammanfattning : Syfte med studien var att få en inblick i hur lärare anser sig individualisera matematikundervisningen för debegåvade eleverna. Vi ville genom våra tre frågeställningar ta del av lärarnas uppfattningar och erfarenheterkring matematikbegåvade elever samt vilka faktorer lärarna ansåg hade betydelse för att de skulle kunnaindividualisera sin egen undervisning för dessa. LÄS MER

 4. 4. En skola för alla! - Hur utmanas de bättre i matematik?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Åsa Björklund; Åsa Lindskog; [2007]
  Nyckelord :begåvade barn; begåvning; elitklasser; elitskolor; fallenhet; förmåga; intelligens; matematik; särbegåvning; undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka om skolan är till för alla, även de högpresterande och särbegåvade eleverna i matematik. Genom kvalitativa intervjuer av rektorer/biträdande rektorer på fem skolor och Lars Narvselius, ansvarig för Mensas program för begåvade barn, undersöktes hur undervisningen ser ut för de elever som ligger steget före i matematik. LÄS MER

 5. 5. Hur finner vi elever med fallenhet i matematik? : En fallstudie, i år 8, om hur vi kan finna elever med matematisk fallenhet

  Magister-uppsats, Växjö universitet/Matematiska och systemtekniska institutionen; Växjö universitet/Matematiska och systemtekniska institutionen

  Författare :Johanna Håkansson; Britt Grant; [2006]
  Nyckelord :matematisk fallenhet; Krutetskii; förmågor; begåvning;

  Sammanfattning : Detta examensarbete behandlar en undersökning om hur vi kan finna elever med fallenhet i matematik. Syftet är att upptäcka elever med matematisk fallenhet. För att se vad matematisk fallenhet är använde vi oss av de förmågor den ryske psykologen Krutetskii kom fram till i sin studie av barn och ungdomar. LÄS MER