Sökning: "begrepp matematik svenska som andraspråk"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden begrepp matematik svenska som andraspråk.

 1. 1. Hur många kronor har drottningen? : En läromedelsgranskning i hur textuppgifter i matematik kan anpassas till andraspråkselever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Malin Possbeck; Johanna Steen; [2020]
  Nyckelord :Andraspråkselever; Matematikundervisning; Anpassning; Kulturell kontext; Läromedel; Svenskhet; Textuppgifter;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att genom granskning av två läromedel se hur textuppgifter i matematik för årskurs 3 har anpassats till elever med svenska som andraspråk. Läromedlen som granskades i denna studie var Favoritmatematik 3A samt Guldgruvan. LÄS MER

 2. 2. Begreppen som portvakter in i den matematiska världen : En empirisk studie om vad elever med svenska som andraspråk möter i ett svenskspråkigt klassrum.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Isak Juhlander; [2019]
  Nyckelord :Matematiska begrepp; flerspråkighet; Freudenthal; Cummins; Vygotskij; begreppsförståelse; matematiska resonemang; textbaserade matematikuppgifter;

  Sammanfattning : Den här empiriska studien syftar till att undersöka elevernas reflektioner och frågor om språk i matematikundervisningen. Studien har utgått från klassrumsobservationer vid helklassundervisning och parintervjuer där elever fått lösa textbaserade uppgifter tillsammans. LÄS MER

 3. 3. Det matematiska språket på nationella provet - några lärares tankar utifrån ett andraspråksperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Cecilia Leo; Intissar Nesajer; [2019]
  Nyckelord :andraspråk; appropriering; förebyggande arbete; matematik; matematiska begrepp; modersmål; nationella prov; svårigheter; stöd;

  Sammanfattning : Under VFU-perioder uppmärksammades att andraspråkselever har svårigheter lösa matematiska textuppgifter på grund av språket. Syftet med arbetet är därmed att undersöka på vilket sätt verksamma lärare anser att språket på de nationella proven skulle kunna missgynna en elev med svenska som andraspråk. LÄS MER

 4. 4. Matematiksvårigheter för elever med svenska som andraspråk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Maria Ralevska; [2018]
  Nyckelord :Matematiksvårigheter; andraspråkselever; tvåspråkiga elever; Mångkulturellt klassrum; Mathematics; mathematical difficulties; bilingual students;

  Sammanfattning : Detta arbete ska undersöka om det går att hitta matematiksvårigheter hos elever som har svenska som andraspråk. Efter en sökningsprocess har skribenten kommit fram till att det finns en del matematiksvårigheter som är kopplade till språket. LÄS MER

 5. 5. Nyanlända elever och matematik. : En studie ur fyra lärares perspektiv.

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Sendi Skopljak; [2018]
  Nyckelord :nyanlända; matematik; svenska som andraspråk; andraspråk; svårigheter;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet berör nyanlända elever och ämnet matematik i årskurs 4-6. Sverige är idag ett mångkulturellt land och de senaste åren har det skett en ökning av nyanlända elever. Tidigare forskning visar att nyanlända elever har lägre prestationsnivå än infödda elever och detta framkommer tydligt i ämnet matematik. LÄS MER