Sökning: "begreppet mångkulturellt"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden begreppet mångkulturellt.

 1. 1. Interkulturell historisk kompetens - En studie av elevers tolkande färdigheter i nationella proven i historia

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Gabriella Neira Redel; Alexandra Svensson; [2019]
  Nyckelord :interkulturell historisk kompetens; narrativ kompetens; interkulturell kompetens; tolkandets kompetens; nationella prov i historia;

  Sammanfattning : Det finns en mängd forskning som berör interkulturell kompetens i relation till historieämnet. Enkelt uttryckt kan interkulturell kompetens förstås som förmågan att interagera med människor från andra kulturer, för att kunna leva och verka i ett mångkulturellt samhälle. LÄS MER

 2. 2. Historieämnet och det mångkulturella klassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Stiliani Notou; Narisa Jensen; [2018]
  Nyckelord :didaktik; historieundervisning; mångkultur; historieämnet; mångkulturellt klassrum;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt undersöker frågan ” Vad säger forskning om historieämnet i förhållande till det mångkulturella klassrummet?” med syftet att ta reda på vad forskningen har kommit fram till. Frågeställningen problematiseras och diskuteras då svårigheter och möjligheter granskas. LÄS MER

 3. 3. "Vi alla är flerkulturella" : En kvalitativ studie av pedagogers interkulturella förhållningssätt, deras interkulturella arbete och hur detta synliggörs i förskolans miljö.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Sara Karlsson; Helena Goodh; [2018]
  Nyckelord :interkulturalitet; förskola; pedagoger; förskollärare; flerkulturell; förhållningssätt; miljö; mångkulturell; kultur; artefakter; arbetssätt; vårdnadshavare;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka och belysa hur pedagoger arbetar utifrån ett interkulturellt förhållningssätt i förskolans verksamhet. Mer specifikt hur pedagogers arbete ser ut i praktiken och hur detta visar sig i förskolans fysiska miljö. LÄS MER

 4. 4. Musik och svenska med andra uttryck : hur ämnesöverskridande samarbeten kan motivera och skapa förutsättningar för lärande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Kristofer Alsin; [2017]
  Nyckelord :Musik; svenska; ämnesöverskridande samarbete; aktionsforskning; lärande; pedagogik; didaktik; uttryck; intermedialitet; undervisning; Shakespeare; En midsommarnattsdröm;

  Sammanfattning : I denna uppsats har jag undersökt hur jag som ämneslärare i musik och svenska på högstadiet kan aktualisera William Shakespeares pjäs En midsommarnattsdröm få eleverna studiemotiverade samtidigt som det ska främja deras utveckling ur ett mångkulturellt perspektiv. Med aktionsforskning som huvudmetod har jag utifrån läroplanen och hjälpmedel via intermedialitet som pedagogiskt verktyg, det vill säga olika medier och adaptioner, undersökt detta. LÄS MER

 5. 5. Mångkulturalitet i skola och fritidshem : En studie om olika elevgrupperingar i den mångkulturella skolan och fritidshemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Armin Krakonja; Magdalena Nilsson; [2016]
  Nyckelord :Fritidshem; mångkulturalism; vi och dom perspektivet;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att studera hur fritidslärare förhåller sig till hur det skapas olika grupperingar på grund av sociala olikheter i elevgruppen i en mångkulturell skola och på ett mångkulturellt fritidshem. Frågeställningarna är utformade så att fritidslärarna har kunnat besvara hur de ser på mångfald i verksamheten och ur vilka aspekter de uppmärksammar grupperingar i den mångkulturella verksamheten beroende på sociala skillnader samt hur de arbetar för att skapa ett vi i verksamheten. LÄS MER