Sökning: "begreppet undervisning förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 97 uppsatser innehållade orden begreppet undervisning förskolan.

 1. 1. Kvalité i förskolan : Sju specialpedagogers uppfattning om begreppen kvalité och undervisning

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Gunilla Wahlström Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Preschool; Quality; Special education; Special educator; Systematic quality work; Teaching; Förskola; Kvalitet; Specialpedagog; Specialpedagogik; Systematiskt kvalitetsarbete; Undervisning;

  Sammanfattning : Detta examensarbete handlar om hur sju specialpedagoger uppfattar kvalité och undervisning i förskolan. Syftet med studien var att undersöka hur sju specialpedagoger uppfattade begreppet kvalitet i förskolan samt hur begreppet undervisning i förskolan uppfattades. Datainsamlingen har gjorts med kvalitativa intervjuer. LÄS MER

 2. 2. ”Det är viktigt att ha med sig rätta tankar redan från början” : En intervjustudie om förskollärares resonemang kring kritiskt förhållningssätt till digitalteknik.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Louice Jansson; Matilda Karlsson; [2020]
  Nyckelord :kritiskt förhållningssätt; digital teknik; förskollärare; undervisning; resonemang; kunskaper;

  Sammanfattning : Inledning Den digitala utvecklingen går snabbt framåt och berör alla i samhället. I en rapport från Statens Medieråd (2019) framgår att andelen barn mellan ett och åtta år som dagligen använder internet har ökat markant. LÄS MER

 3. 3. Undervisning i förskolan : En studie om uppfattningar av undervisning uttryckta av förskolans lärare.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Janina Carlén; [2020]
  Nyckelord :förskola; undervisning; utbildning; reviderad läroplan;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att bidra med kunskap om hur lärare i förskolan uppfattar undervisningsbegreppet i förskolans kontext. Studien syftar även till att undersöka hur lärare ser på sin egen roll i undervisningen samt om lärarna uppfattar att begreppet undervisning kan bidra till förskolans utveckling. LÄS MER

 4. 4. Nytt språk i nytt land : En studie om hur förskollärare med flerspråkiga barns svenska språk och modersmål

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Maxamed Idil; Naima Muhumed; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka förskollärares arbete med barns språk i förskolan och specifik undervisning av barn med annat modersmål än svenska. Detta examensarbete bygger på en didaktisk och kvalitativ studie där sju förskollärare intervjuas från tre olika förskolor. LÄS MER

 5. 5. Digitala verktyg i förskolan : Pedagogers syn på och kunskap om digitala verktyg

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Amilia Berglund; Ann-Sofie Lundström; [2020]
  Nyckelord :Digitala verktyg. Digital kompetens. Mediering. Artefakter. Kunskap. Pedagogik. Förskola. Undervisning. Digitalisering;

  Sammanfattning : Denna studie har som sitt syfte att ge en djupare kunskap angående hur pedagogers förhållningssätt ser ut och hur de säger sig arbeta med digitala verktyg i förskolans undervisning. Vårt metodval för denna studie var att använda oss utav en kvalitativ metod, med halvstrukturerade intervjuer. LÄS MER