Sökning: "begreppet verksamhetsgren"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden begreppet verksamhetsgren.

 1. 1. Kan alla typer av immateriella rättigheter utgöra en verksamhetsgren?

  Magister-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Viktor Warda; [2020]
  Nyckelord :koncern; verksamhetsgren; underprisöverlåtelse; uttagsbeskattning;

  Sammanfattning : I Sverige samt internationellt är företagskoncerner någonting som är frekvent förekommande. När aktiebolag växer och expanderar blir det allt vanligare att de sätter upp en koncernstruktur som i längden hjälper bolagen att fortsätta tillväxten. LÄS MER

 2. 2. Begreppet verksamhetsgren : Hur ska begreppet tolkas vid underprisöverlåtelser?

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Felicia Schwartz; [2020]
  Nyckelord :Skatt; omstruktureringar; underprisöverlåtelser; begreppet verksamhetsgren;

  Sammanfattning : Ett företag kan genom en omstrukturering överlåta en näringsverksamhet till en utomstående person för att kunna bedrivas vidare i en ny företagsfrom istället för att verksamheten avslutas. En omstrukturering kan äve ske inom en koncern eller mellan olika bolag som ägs av en och samma fysiska person. LÄS MER

 3. 3. Begränsningar i avdragsrätten för ränteutgifter : I vilka situationer kan det anses affärsmässigt motiverat att göra ett internt förvärv av delägarrätter?

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap; Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap

  Författare :Lizette Magnusson; Therese Bergman; [2009]
  Nyckelord :Limitation in the deductibility of interest; interest spinners; tax- planning; business purpose; legal certainty; efficiency; Begränsningar i avdragsrätten för ränta; räntesnurra; ränteupplägg; skatteplanering; affärsmässigt motiverad; rättssäkerhet; effektivitet;

  Sammanfattning : Sedan den 1 januari 2009 begränsas avdragsrätten för ränteutgifter vid internt finansierade förvärv av delägarrätter från ett företag som ingår i samma intressegemenskap. Syftet med lagstiftningen är att förhindra skatteplanering med ränteupplägg. LÄS MER

 4. 4. Begreppet verksamhetsgren. En blandning av EG-rätt och nationell rätt?

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Rickard Jonasson; [2008-10-02]
  Nyckelord :Skatterätt;

  Sammanfattning : SammanfattningI inkomstskattelagens 2 kap. 25 § definieras begreppet verksamhetsgren. Denna definition används sedan genomgående i inkomstskattelagen då begreppet verksamhetsgren tillämpas. Exempel på områden där begreppet kommer till användning är i reglerna om verksamhetsavyttringar och underprisöverlåtelser. LÄS MER

 5. 5. Underprisöverlåtelser i förening med EG-rätten särskilt med hänsyn till skatteskyldighet och verksamhetsgren

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Annika Sernerud; [2008-03-18]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : När en tillgång tas ut ur en näringsverksamhet utan att marknadsmässigt vederlag har erlagts presumeras en beskattningsåtgärd. Huvudregeln är då att beskattning skall ske som om tillgången har avyttrats för ett pris som motsvarar marknadsvärdet. LÄS MER