Sökning: "begreppsanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 157 uppsatser innehållade ordet begreppsanalys.

 1. 1. Hjärnkraft och datorkraft : En fråga om intelligens

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Kristina Kunert; [2020]
  Nyckelord :Artificiell intelligens; begreppsanalys; definition av intelligens; innehållsanalys;

  Sammanfattning : Artificiell intelligens (AI) som begrepp hörs i många aktuella diskussioner, men ofta är det oklartvad som egentligen avses med begreppet intelligens. Studiens syfte är att undersöka begreppsdiskussionenom koncepten ”intelligens” och ”artificiell intelligens”, belysa relationen mellan mänsklig ochartificiell intelligens och undersöka om aktuell forskning pekar mot en gemensam definition av intelligensbegreppet. LÄS MER

 2. 2. Sveriges inkorporering av Barnkonventionen: ett utmanande av den svenska abortlagstiftningen?

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Maya M'bog Rosén; [2020]
  Nyckelord :abortion; ECHR; CRC; pro-life; abortlagstiftning; folkbokföringslag; legal positivism; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka och analysera om den nationella inkorporeringen av Barnkonventionen (CRC) har någon inverkan på den svenska abortlagstiftningen, eftersom det i konventionens preambel konstateras att ett barn måste inneha särskilt skydd både före och efter födseln. Syftet är också att analysera vem som ses som ett barn och därmed rättighetsinnehavare. LÄS MER

 3. 3. Patientsäkra förmågor och beteenden : En begreppsanalys av non-technical skills i anestesiologisk omvårdnad

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kirurgiska vetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för kirurgiska vetenskaper

  Författare :Josephine Anker; Annika Hemström; [2020]
  Nyckelord :nurse anesthetist; anesthesia; patient safety; non-technical skills; specialistsjuksköterska; anestesi; patientsäkerhet; non-technical skills;

  Sammanfattning : Hälso- och sjukvården är en komplex och riskfylld verksamhet där mänskliga faktorer och brister i kommunikation och samverkan kan orsaka vårdskador och onödigt lidande för patienten. För att öka patientsäkerheten inom anestesiologisk omvårdnad behöver specialistsjuksköterskan agera med ett visst beteende, de behöver så kallade non-technical skills [NTS]. LÄS MER

 4. 4. Mot ett intersektionellt förhållningssätt till våld mot kvinnor? En begreppsanalys av rapporter från UN Special Rapporteur on Violence against women

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Annie Fingal; [2020]
  Nyckelord :Våld mot kvinnor; könsbaserat våld; mänskliga rättigheter; UN Special Rapporteur on violence against women; intersektionalitet; diskriminering; ojämlikhet; Social Sciences; Law and Political Science; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen innehåller en analys av rapporter från FN:s särskilda rapportörer om våld mot kvinnor, UN Special Rapporteur on violence against women. Sedan 1994 har det funnits ett mandat för en särskild rapportör som utreder våld mot kvinnor, dess orsaker och konsekvenser. LÄS MER

 5. 5. Compassion - i kontexten psykisk ohälsa : En begreppsanalys

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Emelie Beck; [2020]
  Nyckelord :compassion; self-compassion; psykisk ohälsa; lidande; begreppsanalys;

  Sammanfattning : Compassion är ett stort och ofta använt begrepp inom omvårdnad och ses av de allra flesta som arbetar eller forskar inom vård som en förutsättning för en bra vårdrelation. Den nytillkomna forskningen pekar dessutom på att om vi förmår möta patienterna med compassion och tränar oss i compassion med oss själva kan det få goda effekter på vårdrelationer, bidra till lindrat lidande för patienten, stimulera till ökad motivation och egenvård hos patienten samt minska risken för empatitrötthet hos vårdpersonal. LÄS MER